Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørbø, Jan Gunnar
dc.date.accessioned2017-11-29T09:46:18Z
dc.date.available2017-11-29T09:46:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468405
dc.descriptionDissertation for the PhD degree Norwegian Academy of Music, Oslo 2017 - Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2017nb_NO
dc.description.abstractSummary A bygone romantic piano practice: Interpretation of selected Beethoven sonatas and Chopin-etudes, departing from Hans von Bülow's instructive edition. Jan Gunnar Sørbø, Norwegian Academy of Music (NMH). - Principal supervisor: Prof. Ståle Wikshaaland (UiO), Co-supervisor: Prof. Jens Harald Bratlie (NMH) In this thesis, which is based on Hans von Bülow's (1830–1894) instructive edition, I examine interpretative aspects of selected Beethoven sonatas and Chopin etudes. The Bülow-edition reveals a tradition of interpretation in which the concept of interpretation is much more prominent than in modern Urtext editions. To a certain extent, Bülow's edition can be understood as an explication of characteristic parts of a bygone romantic piano practice. By performing selected passages, originating from the Bülow- and Urtext editions, respectively, I am able to investigate practices and how the performer approaches the material. Developed from this is a discussion of how different understandings of notation can regulate interpretation. An overarching goal of this thesis is to contribute to an expansion of the interpretative scope for the modern interpreter by illuminating parts of the work's reception history that has hitherto been given relatively little attention. Although instructive editions were widespread in the second half of the 19th century, these editions have been marginalized in our time. This is in part due to a more general anti-romantic shift in music understanding. Moreover, the understanding of notation as such has undergone a significant transformation during the same period. By restoring a historically concept of interpretation, imprinted in these piano works, I hope to establish a foundation for artistic development and novel interpretation of these key works. The theoretical perspectives are largely derived from hermeneutics and reception aesthetics, particularly from the works of Hans-Georg Gadamer, Hans-Robert Jauss and Wolfgang Iser. The methodological framework draws mainly on text criticism and hermeneutics. Questioning the modern concept of text fidelity and the Urtext concept as a regulatory model of the interpretation is central to the discussion. The thesis consists of six chapters: 1: 'Introduction' 2: 'In theory', 3: 'In practice', 4: 'Written interpretation and edition', 5: 'Actualization', and 6: 'Epilogue'.nb_NO
dc.description.abstractResymé I denne avhandlingen undersøker jeg, med utgangspunkt i Hans von Bülows (1830–1894) instruktive noteutgaver, fortolkningsmessige aspekter ved utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder. Bülowutgavene vitner om en skriftlig fortolkningstradisjon hvor selve fortolkningsbegrepet står betydelig mer sentralt enn i moderne urtekst-utgaver. Langt på vei kan Bülows edisjon forstås som en eksplisering av deler av en forgangen romantisk klaverpraksis. En gjennomgående tilnærming i avhandlingen er egen fremføring av utvalgte passasjer fra materialet med utgangspunkt i henholdsvis Bülow- og Henle-utgaver, inklusiv en diskusjon om hvordan forskjellige notasjonsforståelser kan tenkes å regulere fortolkning. Et overordnet mål med arbeidet er å bidra til en utvidelse av det fortolkningsmessige spillerommet for den moderne klaverfortolkeren. For å bidra i denne retning vil jeg belyse deler av de aktuelle verkenes resepsjonshistorie som hittil har blitt viet forholdsvis lite oppmerksomhet. Selv om instruktive noteutgaver hadde betydelig utbredelse i annen halvdel av det 19. århundre, har denne utgavetypen vært lite i bruk i vår tid. Dette kan ses i sammenheng med en anti-romantisk dreining innen musikkforståelse. Dessuten synes selve forståelsen av notasjon å ha gjennomløpt en betydelig forvandling over samme tidsrom. Ved å gjenskape et historisk forankret fortolkningsbegrep håper jeg å kunne legge grunnlag for kunstnerisk utvikling og nyfortolkning av disse sentrale verkene innen klaverlitteraturen. De teoretiske perspektivene er i hovedsak hentet fra hermeneutikken og resepsjonsestetikken, særlig fra arbeidene til Hans-Georg Gadamer, Hans-Robert Jauss og Wolfgang Iser. Metodologisk bygger arbeidet på tekstkritiske og hermeneutiske elementer. Et sentral idé som problematiseres i avhandlingen er en moderne teksttro forståelse av urtekst-utgaver som regulerende forestilling for fortolkningen. Avhandlingen består av seks kapitler: 1: 'Introduksjon', 2: 'I teorien', 3: 'I praksis', 4: 'Skriftlig fortolkning og noteutgivelse', 5: 'Aktualisering', og 6: 'Epilog'.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2017:11
dc.subjectoppføringspraksis
dc.subjectfortolkning
dc.subjectklaver
dc.subjectbeethoven
dc.subjectchopin
dc.subjectperformance practice
dc.subjectinterpretation
dc.titleForgangen romantisk klaverpraksis. Fortolkning av utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgavernb_NO
dc.title.alternativeA bygone romantic piano practice: Interpretation of selected Beethoven sonatas and Chopin-etudes, departing from Hans von Bülow's instructive editionnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkhistorie: 111nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel