Show simple item record

dc.contributor.authorBjøntegaard, Bjørg J. Bjøntegaard
dc.date.accessioned2018-06-25T13:07:45Z
dc.date.available2018-06-25T13:07:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7853-247-8 (pdf)
dc.identifier.isbn978-82-7853-248-5 (e-bok)
dc.identifier.isbn978-82-7853-246-1 (trykt)
dc.identifier.issn0333-3760 (trykt)
dc.identifier.issn2535-373X (elektronisk utgave)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502894
dc.descriptionFollo-piloten er et samarbeidsprosjekt mellom alle kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (NMH) om musikkutdanning av barn på alle nivåer. Samarbeidet er forankret i en avtale mellom kulturskolene i Follo og NMH. I denne rapporten kan du lese om resultatene av samarbeidet i perioden 2013–2018. Kulturskolene i Follo og NMH har samarbeidet om følgende områder: 1. Utvikling og implementering av lokale læreplaner 2. Kompetansebehov i opplæringen, med særlig fokus på kulturskolene, sett i forhold til NMHs ordinære studier 3. Praksisplasser 4. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning 5. Musikkformidling 6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 7. De estetiske fagenes plass i grunnopplæringen 8. Kulturskolene som faglige kompetansesentre 9. Forsknings- og utviklingsarbeid Fra 2017 har Akershus fylkeskommune gått inn som samarbeidspartner, og fra 2018 vil prosjektet bli utvidet til å omfatte kulturskoler og musikklinjer ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele Akershus. Det er en målsetting om at modellen som utvikles gjennom dette samarbeidet skal kunne inspirere andre fylker til å gå inn i tilsvarende samarbeid med sine kommuner. Bjørg J. Bjøntegaard har vært prosjektansvarlig ved Norges musikkhøgskole og skrevet rapporten i samarbeid med prosjektledelsen. Hun er førsteamanuensis i instrumentaldidaktikk og praksis ved NMH og har utgitt en rekke metodeverk og lærebøker på ulike nivåer.nb_NO
dc.description.abstractSAMMENDRAG Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra 251 til 800 elever. Kulturskolene har 2602 elevplasser i musikk. Seks av kulturskolene har fordypningsprogrammer i musikk. Kulturskolenes fordypningsgrupper samarbeider godt på tvers av kommunegrensene. Follo-piloten er et prosjekt der kulturskolene i Follo, i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH), har gått sammen om å utvikle nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom institusjonene på ulike nivåer i opplæringen. Målsettingen er at alle elever skal få undervisning tilpasset elevenes ønsker og behov. Tanken om å utvikle et samarbeid med Norges musikkhøgskole startet med samarbeidet mellom musikere i Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB) og kulturskolene i Follo. Man så gjennom dette samarbeidet muligheter for en tettere kontakt mellom kulturskolene og det profesjonelle musikkliv/høyere utdanning. Samarbeidet i Follo-piloten er forankret i en avtale mellom kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (vedlegg 1), der institusjonene i perioden 2013–2018 skal samarbeide om følgende: 1. Utvikling og implementering av lokale læreplaner 2. Kompetansebehov i opplæringen, med særlig fokus på kulturskolene, sett i forhold til NMHs ordinære studier 3. Praksisplasser 4. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning 5. Musikkformidling 6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 7. De estetiske fagenes plass i grunnopplæringen 8. Kulturskolene som faglige kompetansesentre 9. Forsknings- og utviklingsarbeid Nedenfor følger noen oppsummerende kommentarer til de ulike punktene i avtalen: 1. Utvikling og implementering av lokale læreplaner ―― NMH har bidratt med kurs og lærerressurser i forbindelse med utvikling og implementering av lokale læreplaner, og kulturskolene i Follo har samarbeidet om utvikling og ferdigstillelse av felles fagplaner. 2. Kompetansebehov i opplæringen, med særlig fokus på kulturskolene, sett i forhold til NMHs ordinære studier ―― Kulturskolelærere og rektorer fra kulturskolene i Follo har bidratt med sin kompetanse i forbindelse med arbeidslivsseminarer for studenter innenfor de pedagogiske og utøvende utdanningene. 3. Praksisplasser ―― Kulturskolene har fungert som praksisarenaer for 40–50 NMH-studenter pr. år. Dette arbeidet har vært svært givende, men også krevende pga. komplisert organisering for alle involverte parter. 4. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning ―― Talentutvikling har vært Follo-pilotens hovedfokus i perioden. Det er på dette området NMH har kunnet bidra på en spesielt god måte gjennom sin faglige, instrumentale fordypningskompetanse. Skolene har sammen utviklet modeller og programmer som er spesielt rettet mot elever som ønsker å legge ekstra innsats i arbeidet med musikk. Følgende aktiviteter har vært gjennomført i perioden: A. Fordypningsprogrammet I fordypningsprogrammet har elever som har bestått en opptaksprøve, undervisningstimer med lærer fra NMH der lokal lærer også er til stede på timene og samarbeider med NMH om undervisningen. B. Mesterklasseprogrammet I mesterklasseprogrammet tilbys samlinger innenfor alle instrumentgrupper fire ganger i året. Grupper på ca. 10 elever møtes på NMH eller lokalt og får undervisning av lærer fra NMH. C. Frittstående mesterklasser, seminarer og kurs En rekke frittstående mesterklasser, seminarer og kurs har vært arrangert i perioden, ofte på initiativ fra den enkelte kulturskole. D. Rekrutteringsprosjekter Det har vært gjennomført rekrutteringsprosjekter innenfor fagott, obo, bratsj og kontrabass. E. Orkestervirksomhet (FUSO) Orkestervirksomheten har vært stor og omfattende på alle nivåer. Til sammen har det vært gjennomført ca. 90 arrangementer innenfor talentutvikling/ forutdanning for høyere musikkutdanning i perioden 2014–2018. Utdypende rapporter fra de ulike kulturskolene viser den enkelte skoles aktivitetsnivå. 5. Musikkformidling ―― Norges musikkhøgskole og Follo-piloten har samarbeidet godt om formidlingsaktiviteter, blant annet med deltakelse av studenter fra NMH i samspill med elever fra kulturskolene. Follopiloten har i tillegg samarbeidet med andre aktører om store prosjekter som har gitt synlige og positive resultater. Til sammen har det vært gjennomført over 30 konserter av ulike format i perioden, i tillegg til en rekke mindre konserter som ikke er omtalt i denne rapporten. 6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere ―― Det har vært gjennomført flere etterutdanningskurs for lærere og ledere innenfor øving, prestasjonsforberedelse, bruk av Ipad i undervisningen, jazzimprovisasjon, fagplanarbeid m.m. 7. De estetiske fagenes plass i grunnopplæringen ―― Musikk i Skolen utarbeidet en kursrekke for lærere som underviser i musikk uten formell musikkutdanning. Det var stor interesse for kursene i kartleggingsfasen, men relativt dårlig oppslutning fra grunnskolene da kursene skulle settes i gang. 8. Kulturskolene som faglige kompetansesentre ―― Follo-piloten har ikke hatt en aktiv rolle i utformingen av de ulike kulturskolene som faglige kompetansesentre. Kulturskolene viser imidlertid at aktivitetsnivået på dette området er høyt i mange av skolene, noe arbeidet med Follo-piloten også har bidratt til. 9. Forsknings og utviklingsarbeid ―― Aktivitetene i Follo-piloten har blitt kontinuerlig fulgt opp gjennom intervju-undersøkelser og systematiserte tilbakemeldinger underveis i perioden. NMH har hatt et ansvar for dette, i samarbeid med prosjektansvarlig og prosjektleder. I tillegg har det vært utlyst stipend til masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgaver som er knyttet til kulturskoleaktiviteter. To studenter har fått tilsagn om stipend i perioden. Kulturskolerektorene melder at Follo-piloten har bidratt til å etablere nye samspillsarenaer og gjort et mulig å kunne tilby mer undervisningstid til elever som ønsker å fordype seg i musikk. Praksissamarbeidet er utvidet i en positiv retning med større ansvar til kulturskolene. Mulighetene for erfaringsutveksling mellom ulike aktører i prosjektene har gitt kulturskolene gode impulser til videre utvikling. Elever og lærere har fått utvidet tilgang til kurs, samt et utvidet faglig nettverk med NMH som sentral samarbeidspartner. I budsjettforhandlingene i Akershus fylkeskommune i desember 2016 gjorde Akershus fylke vedtak om å bevilge et tilskudd på 1,5 millioner kroner til talentsatsingen i Follo-piloten. Beløpet ble etter budsjettvedtak for 2018 utvidet til 2 millioner kroner på permanent basis. Akershus fylkeskommune ønsker med dette at det skal etableres et talentutviklingsprogram og en samarbeidsarena hvor også fagmiljøene og rekrutteringen av elever til musikk, dans og dramalinjene ved de videregående skolene og folkehøgskolene med musikk i Akershus, blir involvert sammen med kommunene/kulturskolene og Norges musikkhøgskole. Follo-piloten er godt i gang med planleggingen av aktiviteter knyttet til denne utvidelsen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskole ; CERM (Senter for utdanningsforskning i musikk)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2018:3
dc.subjectFollopilotennb_NO
dc.subjectkulturskolennb_NO
dc.subjectmusikkundervisningnb_NO
dc.titleFollo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periodenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumber174 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record