Show simple item record

dc.contributor.authorHorn, Beate Sollie
dc.date.accessioned2018-12-19T10:29:00Z
dc.date.available2018-12-19T10:29:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578285
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractMasteroppgaven retter seg mot inkludering av barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen ved bruk av musikkterapeutisk læring gjennom sangsamlinger. Det er en kvalitativ studie som tar utgangspunkt i aksjonsforskning og semistrukturert intervju som metode for datainnsamlingen. Informantene i studien er 18 barn, to pedagogiske ledere og tre foreldre ved en barnehage i Akershus. Problemstillingen som oppgaven ønsker å belyse er: Hva kan musikkterapi med vekt på innlæring av norske barnesanger bety for inkludering av barn med minoritetsbakgrunn? Resultatene etter gjennomføringen av aksjonsforskningen og de semistrukturerte intervjuene kan oppsummeres i hovedkategoriene: glede, sosialt fellesskap, kultur og identitet, inkludering og den voksne som rollemodell. Resultatene er drøftet opp mot teorier om praksisfellesskap, identitet, inkludering og barn med minoritetsbakgrunn fra litteraturen i musikkterapi og pedagogikk. Det blir lagt vekt på en musikkterapeutisk tilnærming til prosjektet og musikkterapeutisk læring er brukt som begrep for å forklare kombinasjonen av musikkterapi og musikkpedagogikk. Nøkkelord: barn med minoritetsbakgrunn, inkludering, identitet, praksisfellesskap, samfunnsmusikkterapi, musikkterapeutisk læring, deltakelse, norske barnesanger, glede, barnehage.nb_NO
dc.description.abstractSummary. - This master thesis focuses on the inclusion of children with minority backgrounds in kindergarten by using music therapy through singing. It is a qualitative study which is based on action research and semistructured interviews as a method of data collection. The informants in the study are 18 children, two preschool teachers and three parents at a kindergarten in Akershus. The research question is: What can music therapy with emphasis on learning Norwegian children's songs mean for the inclusion of children with minority backgrounds? The results of the action research and the semistructured interviews can be summarized in these main categories: joy, social community, culture and identity, inclusion and the adult as a role model. The results is compared to theories of communities of practice, identity, inclusion and children with minority backgrounds from literature in music therapy and pedagogy. Emphasis is placed on a musically therapeutic approach to the project, and learning through music therapy is used as a term to explain the combination of music therapy and education in music. Keywords: children with minority backgrounds, inclusion, identity, communities of practice, community music therapy, learning through music therapy, participation, Norwegian children's songs, joy, kindergarten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2018
dc.subjectbarn med minoritetsbakgrunnnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectpraksisfellesskapnb_NO
dc.subjectsamfunnsmusikkterapinb_NO
dc.subjectmusikkterapeutisk læringnb_NO
dc.subjectdeltakelsenb_NO
dc.subjectnorske barnesangernb_NO
dc.subjectgledenb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectchildren with minority backgroundsnb_NO
dc.subjectinclusionnb_NO
dc.subjectidentitynb_NO
dc.subjectcommunities of practicenb_NO
dc.subjectcommunity music therapynb_NO
dc.subjectlearning through music therapynb_NO
dc.subjectparticipationnb_NO
dc.subjectNorwegian children's songsnb_NO
dc.subjectjoynb_NO
dc.subjectkindergartennb_NO
dc.titleÅ synge oss sammen. Norske barnesanger som inkluderingsverktøy for barn med minoritetsbakgrunn i en barnehagenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumbervii, 76 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record