Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNereng, Cecilie Therese
dc.date.accessioned2020-09-29T13:49:26Z
dc.date.available2020-09-29T13:49:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680363
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikken_US
dc.description.abstractOppsummering. - Denne masteroppgaven retter fokus på rytmikk (Jaques-Dalcroze-konseptet) som musikkpedagogisk verktøy i samspillopplæring for nybegynnere. Rytmikk er en musikkpedagogisk tilnærming som er relativt lite brukt i Norge, og i denne studien observeres og intervjues erfarne musikkpedagoger i Norge og Sverige som bruker rytmikk som en del av sin praksis for å frembringe kunnskap om hvordan dette verktøyet best kan tas i bruk. Hva er fordeler ved å bruke rytmikk, altså en så praktisk og lekende tilnærming til læring, med små barn eller nybegynnere? Med andre ord: Kan man leke seg god? Det teoretiske rammeverket for dette prosjektet består av sosiokulturell læringsteori, teorier om gruppepsykologi og teorier som sier noe om fordeler ved gruppeundervisning i musikkundervisning. Datainnsamlingen i prosjektet er gjennomført ved hjelp av observasjoner og intervjuer av erfarne musikkpedagoger som bruker rytmikk som en del av sin praksis. Dette er først og fremst et forskningsprosjekt hvor formålet er å se nærmere på hvordan rytmikk kan brukes som verktøy i samspillopplæring for nybegynnere, men masteroppgaven er også et bidrag til å forsøke å bidra til at musikkpedagoger i Norge blir bedre kjent med rytmikk som musikkpedagogisk verktøy, og at flere får kjennskap til dette og selve metoden. På den måten er det ønskelig at masteroppgaven kan være med på å rette et større fokus på metoden, og ikke minst vise gode eksempler på hvordan den kan brukes som et nyttig verktøy i samspillopplæring for nybegynnere. Med resultatene av de samlede dataene kan det konkluderes med at rytmikk absolutt kan bidra som et godt og allsidig verktøy i samspillopplæring for nybegynnere med tanke på musikalsk utvikling, men det kommer også frem andre styrker ved metoden som kan være til hjelp for barns utvikling på andre områder enn musikk. I masteroppgaven utdypes det på hvilke måter rytmikk kan være et godt verktøy for samspillopplæring for nybegynnere, og det legges også frem noen praktiske øvelser og eksempler på dette.en_US
dc.description.abstractSummary. - This master’s thesis focuses on the Jaques-Dalcroze concept as a music educational tool in music ensemble training for beginners. The Jaques-Dalcroze concept is a music education approach which is in limited use in Norway, and in this study, experienced music educators in Norway and Sweden, who use the Jaques-Dalcroze concept as part of their practice, are observed and interviewed to generate knowledge about how this approach can best be implemented. What are the benefits of using this method – which represents a practical and playful approach to learning – with young children or beginners? In other words: Can playing make you play better? The theoretical framework consists of sociocultural learning theory, psychological perspectives on group dynamics and theories that elaborate on the benefits of group instruction as part of music education. The collection of data is made through observations of and interviews with experienced music educators who use the Jacques-Dalcroze concept as part of their own practice. The aim of this research project is primarily to explore how the Jaques-Dalcroze concept can be used as a tool in music ensemble training for beginners, but the purpose is also, through this project, to allow music educators in Norway to become better acquainted with the Jaques-Dalcroze concept as a music educational tool, and as such make more people familiar the method. It is hoped that this master’s thesis will direct greater attention towards the method, and provide some good examples of how it can be employed as a useful tool in music ensemble training for beginners. The results show that the Jaques-Dalcroze concept can certainly contribute as a good and versatile tool in music ensemble training for beginners in terms of musical development, but other strengths of the method can also be to aid in children’s development in areas other than music. The thesis elaborates on in which ways the Jaques-Dalcroze concept may contribute in these respects, and also provides some practical exercises and examples for the readers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020
dc.subjectrytmikken_US
dc.subjectsamspillopplæringen_US
dc.subjectmusikkpedagogisk verktøyen_US
dc.titleKan man leke seg god? - En studie av hvordan rytmikk (Jaques- Dalcroze-konseptet) kan brukes som verktøy i samspillopplæring for nybegynnereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumbervii, 104 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [197]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel