Show simple item record

dc.contributor.authorHonningsvåg, Maria
dc.date.accessioned2020-11-02T11:28:45Z
dc.date.available2020-11-02T11:28:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686039
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractSammendrag - Denne masteroppgaven utforsker arbeidsprosessen vedrørende utarbeiding og evaluering av mål og målsettinger i musikkterapi for barn fra 0 til 6 år med spesialpedagogisk vedtak. Dette gjøres gjennom kvalitativt forskningsintervju av to musikkterapeuter og to støttepedagoger som alle jobber ved pedagogiske fagsentre. Det ble gjort lydopptak av alle intervjuene og disse ble transkribert og analysert gjennom bruk av tematisk analyse. Studiens resultater er delt opp i fire temaer: 1) Plan og prosess, 2) Formelle og uformelle sider, 3) Samarbeid, 4) Verdier og holdninger. Studien drøfter resultatenes temaer opp mot teori om mål og målsettinger i musikkterapi, spesialpedagogikk og teori knyttet til barnehagekonteksten. Det utforskes hva som ligger bak arbeidsprosessen og hva den består av. I sammenheng med dette ses betydningen av terapeutens bevisstgjøring rundt terapeut-klient relasjonen, terapeutens grunnegenskaper, verdisyn og teoretiske forankring. Dette er igjen faktorer som påvirker målsettingsarbeidet som drøftes opp mot teori. Foreldresamarbeid og -involvering og tverrfaglig samarbeid trekkes frem som viktige momenter i målsettingsarbeidet. Emneord: musikkterapi, barn med spesialpedagogisk vedtak, barn med spesielle behov, relasjonell tilnærming, humanistisk perspektiv, ressursorientert, intersubjektiviteten_US
dc.description.abstractAbstract - This master's thesis explores the work process regarding the preparation and evaluation of goals and objectives in music therapy for children from 0 to 6 years that receive special educational assistance. This is done through qualitative research interviews of two music therapists and two support educators who all work at educational resource centers. The interviews were recorded, transcribed and analyzed using Thematic analysis. The results are divided into four categories: 1) Plan and process, 2) Formal and informal Sides, 3) Collaboration and 4) Values and beliefs. This study discusses the results in in relation to theories regarding goals and objectives in music therapy and special education and explores what lies behind the work process and what it consists of. In connection with this, the importance of the therapist's awareness of the therapist-client relationship, the therapist's attributes, values and theoretical foundation are seen as influential variables. These are factors that influence the goal-setting work that is discussed in light of theory. Parent collaboration and involvement and interdisciplinary collaboration are highlighted as important aspects. Keywords: music therapy, special educational assistance, children with special needs, relational approach, humanistic perspective, resource-oriented, intersubjectivity.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020
dc.subjectmusikkterapien_US
dc.subjectbarn med spesialpedagogisk vedtaken_US
dc.subjectbarn med spesielle behoven_US
dc.subjectrelasjonell tilnærmingen_US
dc.subjecthumanistisk perspektiven_US
dc.subjectressursorienterten_US
dc.subjectintersubjektiviteten_US
dc.subjectmusic therapyen_US
dc.subjectspecial educational assistanceen_US
dc.subjectchildren with special needsen_US
dc.subjectrelational approachen_US
dc.subjecthumanistic perspectiveen_US
dc.subjectresource-orienteden_US
dc.subjectintersubjectivityen_US
dc.titleMål og målsettinger i musikkterapi. En kvalitativ studie om mål og målsettinger i musikkterapi for barn fra 0 til 6 år med spesialpedagogisk vedtaken_US
dc.title.alternativeGoals and objectives in music therapy – a qualitative research study on goals and objectives in music therapy for children from 0 to 6 years that receive special educational assistanceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumber76 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [277]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record