Show simple item record

dc.contributor.authorAasbø, Olav Renolen
dc.date.accessioned2021-10-12T09:55:35Z
dc.date.available2021-10-12T09:55:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789250
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikken_US
dc.description.abstractSammendrag - Denne masteroppgaven er en studie av kulturskolens fagtilbud innenfor digital musikkproduksjon. I kulturskolesammenheng er dette et fagtilbud som har vokst frem i løpet av de siste 10-15 årene, og som det finnes lite forskning på fra tidligere. Studien ble utført som en todelt survey: en forundersøkelse og en spørreundersøkelse, som samlet sett tegner et situasjonsbilde av hvordan faget fremstår i kulturskolen i dag. Forundersøkelsen kartla utbredelsen av fagtilbudet ved landets kulturskoler, mens spørreundersøkelsen, der deltakerne bestod av lærere som underviser i faget, innhentet informasjon knyttet til en rekke sider av fagtilbudet. Undersøkelsene gir en beskrivelse av fire hovedområder: fagtilbudets utbredelse, fagets innhold, lærerne som underviser og elevene som deltar. Resultater knyttet til disse områdene blir presentert, før de blir del av en drøfting i lys av tidligere forskning og musikkpedagogisk teori. Sentrale funn fra undersøkelsene viser blant annet en jevn økning av tilbudet fra 2008, utfordringer knyttet til rekruttering, et variert utdanningsnivå blant lærerne, et faginnhold som dekker et bredt spekter av temaer og en skjev kjønnsbalanse blant lærere og elever, der gutter og menn er kraftig overrepresentert. Drøftingsdelen foregår under innfallsvinklene didaktiske perspektiver og tilgjengelighet.en_US
dc.description.abstractAbstract - This master’s thesis is a study of the Norwegian municipal schools of music and art`s offers within digital music production. In the context of schools of music and art, this is a subject that has emerged during the last 10-15 years, and the body of research on it is hardly noticeable. The study is carried out as a survey in two parts, a preliminary examination and a questionnaire, which together paint a situational picture of how the subject appears in the schools of music and art today. The preliminary examination maps the prevalence of courses offered at the extracurricular schools across the country. The questionnaire was distributed to the teachers teaching the courses and obtains information related to a number of aspects of the subject. The survey is divided into four main areas: the prevalence of offers of the subject, the content of the subject, the teachers and the students who participate. Results related to these areas are presented before they become part of a discussion related to previous research and music pedagogical theory. Key findings from the surveys show, among other things, a steady increase in offers from 2008, a skewed gender balance among teachers and students where boys and men are strongly overrepresented, challenges related to recruitment, a varied level of education among teachers and a subject content that covers a wide range of topics. The discussion is organized under two themes: didactic perspectives and accessibility.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2021
dc.subjectmusikkproduksjonen_US
dc.subjectkulturskolenen_US
dc.subjectspørreundersøkelseen_US
dc.subjectlærereen_US
dc.subjectdidaktiske perspektiveren_US
dc.subjectdigital musikkproduksjonen_US
dc.titleDigital musikkproduksjon i kulturskolenen_US
dc.title.alternativeDigital music production in Norwegian municipal schools of music and arten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumberVI, 105 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [215]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record