Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKalleberg, Mette
dc.date.accessioned2021-12-14T13:46:35Z
dc.date.available2021-12-14T13:46:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834230
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractSammendrag - I denne masteroppgaven utforsker jeg hva viktige øyeblikk kan innebære for barn med multifunksjonshemming i musikkterapi. Studien har et kvalitativt design, der semistrukturerte intervju er min hoved-metode. Som en del av intervjuet fikk informantene se et videoklipp av et samspill fra musikkterapipraksis. De seks informantene i denne studien er tre musikkterapeuter og tre foreldre til barn med multifunksjonshemming. Datamaterialet fra intervjuene ble analysert ved hjelp av tematisk analyse, som resulterte i fire hovedfunn: Informantenes øyeblikk, øyeblikkets kjennetegn, øyeblikkfremmende faktorer og virkninger av øyeblikkene. Ifølge informantene dreier øyeblikkene seg om kjærlighet, tilhørighet, relasjon, anerkjennelse, mestring, glede, humor og latter. Øyeblikkenes kjennetegn er preget av små endringer hos barnet, som må tolkes. Å lytte til og følge barna, og musikkens egenskaper bidrar til å fremme øyeblikkene. Øyeblikkene fører til overveldende følelser, betydningsfulle erfaringer, økte forventninger, samhandling og aktivering. Resultatene fra analysen blir diskutert opp mot teorier om multifunksjonshemming, intersubjektive perspektiver på barns utvikling, ulike betydningsfulle øyeblikk, mestring, empowerment, lykke og regulering. Med utgangspunkt i funnene valgte jeg å definere viktige øyeblikk hos barn med multifunksjonshemming slik: Opplevelsen av tilhørighet, anerkjennelse, mestring og regulering i en improvisatorisk og lekpreget samhandlingsaktivitet, der gjensidig dialog, glede og latter er kjennetegnende. Emneord: Musikkterapi, musikk, multifunksjonshemming, barn kommunikasjon, mestring, regulering, gylne øyeblikk, signifikante øyeblikk, flow, betydningsfulle øyeblikk, nå-øyeblikk.en_US
dc.description.abstractAbstract - This master thesis explores what important moments may entail for children with multiple disabilities in music therapy. The study has a qualitative design and data are collected using semi-structured interviews. As a part of the interview the six participants are three music therapists, as vel as three parents of children with severe disabilities. The data were analysed using Thematic Analysis which resulted in four categories: The Informants Moments, Characteristics of the Moments, Determinants which Promote Moments, and Effects of these Moments. The informants' moments describe what the informants emphasise in their understanding of important moments, and their moments revolved around love, belonging, relationship, recognition, mastery, joy, humour and laughter. The characteristics of the moments seemed to consist of small changes in the child, which had to be interpreted. Determinants which promote moments include listening to and following the child as well as the characteristics of music. Effects of these moments could be overwhelming emotions, significant experiences, increased expectations, interaction, and activation. The findings of the analysis were discussed considering theories of severe disabilities, inter-subjective perspectives on child development, significant moments, experiences of mastery, empowerment, happiness, and regulation. Based on the findings, I propose that important moments for children with multiple disabilities in music therapy entail: The experience of belonging, recognition, mastery and regulation in an improvisational and playful interaction, characterised by mutual dialogue, joy and laughter. Keywords: Music therapy, music, multiple disabilities, communication, mastery, regulation, flow, golden moments, significant/meaningful moments, present moments.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020
dc.subjectmusikkterapien_US
dc.subjectmusikken_US
dc.subjectmultifunksjonshemmingen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectreguleringen_US
dc.subjectgylne øyeblikken_US
dc.subjectsignifikante øyeblikken_US
dc.subjectflowen_US
dc.subjectbetydningsfulle øyeblikken_US
dc.subjectnå-øyeblikken_US
dc.subjectmusic therapyen_US
dc.subjectmusicen_US
dc.subjectmultiple disabilities, communication, mastery, regulation, flow, golden moments, significant/meaningful moments, present momentsen_US
dc.subjectmultiple disabilitiesen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectmasteryen_US
dc.subjectregulationen_US
dc.subjectflowen_US
dc.subjectgolden momentsen_US
dc.subjectsignificant/meaningful momentsen_US
dc.subjectpresent momentsen_US
dc.titleDe viktige øyeblikkene - i møte mellom musikkterapeut og barn med multifunksjonshemmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumbervii, 84 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel