Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKalsnes, Signe
dc.date.accessioned2012-11-05T09:56:36Z
dc.date.available2012-11-05T09:56:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7853-074-0
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172642
dc.description.abstractOASE er et kulturskole- utviklingsprosjekt som omfatter samarbeid mellom kulturskolene og grunnskoler i en rekke kommuner og studenter i musikklærerutdanning. Oase er også betegnelsen på det kunstneriske møtet – verkstedene, forestillingene og konsertene - som ble til i samarbeid mellom grunnskolens og kulturskolens lærere og elever og musikklærerstudentene. OASE har hatt fokus på musikk- og kunstformidling til og med barn og ungdom i grunnskolen – i tråd med målsettingene for Den kulturelle skolesekken. Det er den aktive, involverte og medskapende eleven, og den utøvende kulturskolelæreren som har stått i sentrum for OASE. OASE har lagt målene for Den kulturelle skolesekken til grunn for arbeidet, men prosjektet har ikke vært en del av DKS- tilbudet i de medvirkende kommunene. Dokumentasjonen av OASE springer ut av ønsket om at prosjektet skal bidra til erfaringsspredning om den utøvende kulturskolelæreren, kulturskolens rolle i forhold til grunnskolen og Den kulturelle skolesekken, og mulige modeller for samarbeid, og består både av tekst – i form av denne rapporten – og filmopptak (DVD) som viser oasene og formidler deltaker-erfaringer. Rapporten foreligger i både trykket utgave m/DVD og i elektronisk form. Rapporten er todelt. Første del presenterer OASE-prosjektet og drøfter sentrale problemstillinger knyttet til musikk- og kunstformidling innenfor grunnskolens og Den kulturelle skolesekkens rammer, samt utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom grunnskole og kulturskole. Her ses også OASE-prosjektet i lys av kulturskolelærerrollen og kulturskolens utvikling til et ressurssenter for grunnskolen. Rapportens del 1 beskriver også prosjektet faglig og organisatorisk, presenterer deltakerne, og oppsummerer erfaringene fra prosjektet. Denne delen av rapporten er skrevet på oppdrag fra og på vegne av styringsgruppen for OASE og Musikk i Skolen som prosjekteier. Rapportens andre del presenterer Oase-studien som er gjennomført av undertegnede og inngår i et større forskningsprosjekt om forskning på musikklærerutdanning ved Norges musikkhøgskole. Den har OASE som case, der musikklærerstudentenes møte med musikkformidling og gjennomføring av oaser – konserter, forestillinger og verksteder – innenfor grunnskolens rammer utgjør kjernen i undersøkelsen. Studien er gjennomført som en spørreundersøkelse til alle studentene som har medvirket i OASE, og tar sikte på å høste erfaringer med OASE av betydning for kulturskolens og musikklærerutdanningens videre utvikling. Studien har et kombinert utdannings- og kulturpolitisk perspektiv, og fokuserer på studenters utvikling av musikklærer-identitet og profesjonsforståelse i spennet mellom undervisning i grunnskole og kulturskole og utøving og formidling av musikk til barn og ungdom. I denne delen av rapporten presenteres en del funn fra undersøkelsen som kan være av interesse for OASE-prosjektet, og som kan kaste lys over problemstillinger som drøftes i rapportens del 1.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskoleno_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2012:6
dc.subjectOASEno_NO
dc.subjectkulturskoleutviklingno_NO
dc.subjectDen kulturelle skolesekkenno_NO
dc.subjectmusikklærerutdanningno_NO
dc.subjectden utøvende kulturskolelærerenno_NO
dc.subjectkulturskolen som ressurssenter
dc.subjectsamarbeid mellom grunnskole og kulturskole
dc.subjectprofesjonsutvikling
dc.subjectmusikklæreridentitet
dc.titleOASE. Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanningno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114no_NO
dc.source.pagenumber85 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel