Show simple item record

dc.contributor.authorKleive, Julie Mathiesen
dc.date.accessioned2018-12-20T10:15:41Z
dc.date.available2018-12-20T10:15:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578466
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractSAMMENDRAG - Bakgrunn: Demens er en fellesbetegnelse for flere kroniske og dødelige hjernesykdommer som alle medfører grader av tap av språk og reduksjon i kognitive evner. De medfølgende atferdsproblemene er utfordrende, og fører ofte til utstrakt bruk av beroligende medikamenter i sykehjemshverdagen. Dette har ført til en tverrfaglig utfordring rundt det å finne ikke-medikamentelle behandlingsalternativer. Musikk er et ordløst språk som taler direkte til følelser, minner og til ubevisste og ikke-kognitive lag i oss. Det mangler studier som ser på sammenhenger mellom søvn, demens og musikkterapi. I denne studien ønsket jeg derfor å bidra til å fylle dette tomrommet i litteraturen. Forskningsspørsmålet handler om hvorvidt en studie som søker å finne holdepunkter for om et tidsbegrenset tilbud om musikkterapi er gjennomførbar og kan gi effekter på nattlig søvn hos utvalgte beboere med demens på en skjermet sykehjemsavdeling. Metode: Studien er en gjennomførbarhetsstudie, og inkluderer et prosjekt som gikk over tre uker i 2017. Etter en ukes observasjon ga jeg i den midterste uken et daglig musikkterapitilbud som bestod av gruppeaktiviteter og individuelle sesjoner tilpasset den enkeltes behov. 4 personer med demens deltok og ble gjennom de tre ukene døgnregistrert av avdelingens ansatte. Med dette designet fungerte deltakernes individuelle resultater som kontrollgruppe for seg selv. Datamaterialet i studien består av kvantifiserbare døgnregistreringsskjemaer og kvalitative feltnotater som er sett i lys av erfaringene fra prosjektgjennomføringen. Resultater: Døgnregistreringsskjemaene viste en gjennomsnittlig økning i nattlig søvn hos deltakerne fra og med intervensjonsuken. Økningen var imidlertid liten, det var ganske store individuelle forskjeller, og datasettene var ikke komplette. Studien tok imidlertid ikke sikte på å gi kvantitativt klare svar, men å danne grunnlaget for lærdommer for en for en eventuelt senere, større studie. Diskusjon: Studien har vist at det finnes holdepunkter for å kunne gjennomføre studien i et større format, men at designet må justeres på flere punkter for å bli reliabelt. Diskusjonsdelens sentrale tema er hvorvidt musikkterapitilbudet kan knyttes til deltakernes endring i nattlig søvn. Jeg drøfter musikkterapi i lys av en personsentrert omsorg. Forskning som viser til viktigheten av personsentrert omsorg og individualiserte aktiviteter for personer med demens, underbygger på denne måten tendensene i denne studiens resultater. Nøkkelord: musikk, demens, søvn, musikkterapi, skjermet sykehjemsavdeling, personsentrert omsorg.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT - Background: Dementia is a common term for a wide specter of chronic and lethal diseases of the brain, which all lead to a degree of loss of language and reduced cognitive abilities. The behavioral problems that come with dementia are challenging, and often lead to an increased use of sedative medication in nursing homes. This has led to an interdisciplinary challenge of finding non-medicational treatment options. Music is a language without words that speak directly to feelings, memories and subconscious and non-cognitive layers within human beings. There is a lack of studies that focus on the correlation between sleep, dementia and music therapy. In this study, I therefore wanted to contribute to fill this gap in the literature. The research-question is whether a study that seeks to find evidence whether a time limited offer of music therapy is feasible and if it can show effect on nocturnal sleep in selected residents with dementia in a sheltered nursing home department. Method: The study is a feasibility study, and includes a project that went over three weeks in 2017. After one week of observation, in the middle week I gave an offer of daily music therapy consisting of group activity and individual sessions adjusted to the needs of the specific resident. 4 residents with dementia participated and was during the three weeks registered day and night by the employees of the department. With this design, the participants’ individual results worked as control groups for themselves. The data material in the study consists of quantifiable day-and-night registration forms and qualitative field notes seen in light of experiences from the conduction of the project. Results: The day-and-night registration forms showed an average increase of nocturnal sleep in the participants as of the week of intervention. The increase was however small, there were quite large individual differences, and the datasets were not complete. However, the study did not take aim of giving quantitatively clear answers, but to form the basis for a possible subsequent, larger study. Discussion: The study has shown that there are possibilities to conduct the study in a larger format, but the design needs adjustment on several points to be reliable. The central theme of discussion is whether or not the offer of musical therapy can be linked to the participants change of nocturnal sleep. I discuss music therapy in light of person centered care. Research that show the importance of person-centered care and individualized activity for people with dementia, in this way substantiate the tendencies seen in the results of this study. Keywords: music, dementia, sleep, music therapy, nursing home, person-centered care.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2018
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectsøvnnb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjectskjermet sykehjemsavdelingnb_NO
dc.subjectpersonsentrert omsorgnb_NO
dc.subjectmusicnb_NO
dc.subjectdementianb_NO
dc.subjectsleepnb_NO
dc.subjectmusic therapynb_NO
dc.subjectnursing homenb_NO
dc.subjectperson-centered carenb_NO
dc.titleMusikk, demens og søvn. En gjennomførbarhetsstudie på en skjermet sykehjemsavdelingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumberxii, 84 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [166]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record