Show simple item record

dc.contributor.authorWillumsen, Astrid
dc.date.accessioned2019-10-15T12:00:00Z
dc.date.available2019-10-15T12:00:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622253
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikknb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Denne studien fokuserer på utvikling av undervisningsinnhold for grunnskolen i interkulturelle lærerutdanningskontekster i India og Georgia. Studiens mål er å undersøke hvordan lokale musikklærerstudenter tar i mot, bruker og utvikler undervisningsinnholdet. Studien skaper sammenhenger mellom interkulturell teori og didaktikk, og foreslår derfor en interkulturell didaktisk tenkemåte. Handal & Lauvås´ (1983) praksistrekant spiller en sentral rolle, bade analytisk og teoretisk. De empiriske dataene er samlet inn gjennom deltakende observasjon og semistrukturerte, kvalitative intervjuer. I løpet av fire intensive uker, over en periode fra oktober 2017 til november 2018, ble indiske og georgiske lærerstudenter observert under workshops og forelesninger og i egen undervisningspraksis. Resultatene tyder på at utviklingen av undervisningsinnhold på et overordnet nivå er påvirket av verdier knyttet til musikk- og undervisningstradisjoner. Disse verdiene er også av stor betydning når det kommer til planlegging og begrunnelse av undervisning. For det andre påvirkes utviklingen av læreplan, ulike syn på lek, lærerforutsetninger og utstyr i klasserommet. Likevel ser det ut som at mangelen på instrumenter heller fører til kreativitet og nyskapning fremfor hindring. For det tredje viser studien at det foregår kulturell tilpasning av undervisningsinnholdet, siden lærerstudentene tilpasser aspekter fra det aktivitetsrettede undervisningsinnholdet inn i deres tradisjonelle undervisning av indisk og georgisk musikk.nb_NO
dc.description.abstractAbstract. - This study focuses on development of primary school teaching content in context of intercultural teacher education projects in India and Georgia. The study aims to investigate how local students teachers receive, use and develop educational content for primary school in these contexts. The thesis creates links between intercultural theory and didactics and suggests therefore an intercultural, didactic way of thinking. The practise triangle of Handal & Lauvås (1983) plays a central role, both analytically and theoretically. The empirical data are collected through participatory observation and semi-structured, qualitative interviews. During four intensive weeks, over a period from October 2017 to November 2018, the author observed Indian and Georgian student teachers during teacher training workshops and lectures, and in their own school teaching practise. The results suggest on an overarching level that the development of teaching content is influenced by values related to music and educational traditions. These values are of great importance also when it comes to planning and justification of teaching. Secondly, the development of content is influenced by different views on «learning games», curriculum, teacher assumptions and equipment in the classroom. Nevertheless, the lack of instruments seems to lead to creativity and innovation rather than obstacles. Third, the study shows that cultural adaption of the teaching content takes place, since the student teachers adapt aspects of the activity-oriented teaching content into their traditional teaching of Indian and Georgian music.nb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2019
dc.subjectmusikklærerutdanningnb_NO
dc.subjecttverrkulturell utdanningnb_NO
dc.subjectinterkulturelle lærerutdanningsprosjekternb_NO
dc.subjectaktivitetsrettet musikkdidaktikknb_NO
dc.titleDen didaktiske hviskeleken. En studie om utvikling av undervisningsinnhold for grunnskolen i India og Georgianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumber112 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record