Show simple item record

dc.contributor.authorStortjønnli-Solvang, Marita
dc.date.accessioned2021-10-05T11:02:04Z
dc.date.available2021-10-05T11:02:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787680
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikken_US
dc.description.abstractDette masterprosjektet undersøker tre instrumentalpedagogers fortellinger om endring av undervisningsmetode, fra en notebasert undervisningsmetode til en gehørbasert undervisningsmetode. Formålet med denne studien er å beskrive ulike instrumentalpedagogers endringsprosesser, fra en undervisningsmetode til en annen, og forstå grunnlaget for disse endringene. Studien er en kvalitativ kasusstudie. For å få tilgang til slike endringsfortellinger har jeg gjennomført semi-strukturerte intervjuer med instrumentalpedagoger fra Norge og Nederland. Dette masterprosjektet bygger på empiri fra tre instrumentalpedagoger som har endret undervisningsmetode til Suzuki-metoden eller Kodály-metoden. Gjennom analyse av intervjuene viste tre temaer seg å være interessante: ytre faktorer for endring, indre faktorer for endring og instrumentalpedagogenes faglige refleksjoner etter endring. Funnene i denne studien blir presentert i første omgang gjennom narrativ framstilling av instrumentalpedagogenes endringsfortellinger. Deretter presenterer jeg funnene i temaene¨som framkom av analysen. Funnene blir drøftet i lys av Geert Kelchtermans Personal Interpretative Framework og praktisk yrkesteori. Instrumentalpedagogenes valg om å endre undervisningsmetode består av både ytre og indre faktorer for endring. Empirien i min studie viser at de tre instrumentalpedagogene har opplevd faser eller hendelser i livet, eller møtt personer som etter Kelchtermans begrepsapparat kan tolkes som å ha hatt kritisk betydning for instrumentalpedagogene, og som på et eller annet vis har påvirket deres endringsprosess. Gjennom drøfting av resultatene kommer jeg fram til at instrumentalpedagogenes endring av undervisningsmetode er initiert av instrumentalpedagogene selv, og er ikke primært et resultat av å måtte tilpasse seg ytre strukturelle endringer (f.eks. utdanningsreformer eller implementering av læreplaner) eller endringer i rammefaktoreren_US
dc.description.abstractAbstract - This master's thesis examines three instrumental teachers' narratives about changing teaching methods, from a notation-based teaching method to a hearing-based teaching method. The purpose of this study is to describe the change processes of different instrumental teachers, from one teaching method to another, and to understand the basis for these changes. The study is a qualitative case study. To gain access to such stories of change, I have conducted semi-structured interviews with instrumental teachers from Norway and the Netherlands. This master’s thesis is based on empirical data from three instrumental teachers who have changed their teaching method to the Suzuki method or the Kodály method. Through analysis of the interviews, three topics proved to be interesting: external factors for change, internal factors for change and the instrumental teachers' professional reflections after change. The findings in this study are presented in the first instance through a narrative presentation of the instrumental teachers' change narratives. Then I present the findings in the topics that emerged from the analysis. The findings are discussed in the light of Geert Kelchterman's Personal Interpretative Framework and praktisk yrkesteori. The instrumental teachers’ choice to change teaching method consists of both external and internal factors for change. The empirical evidence in my study shows that the three instrumental teachers have experienced phases or events in life or met people who, according to Kelchterman's conceptual apparatus, can be interpreted as having had a critical significance for the instrumental teachers, and who in some way influenced their change process. Through discussion of the results, I conclude that the instrumental teachers' change of teaching method is initiated by the instrumental teachers themselves and is not primarily a result of having to adapt to external structural changes (e.g., educational reforms or implementation of curricula) or changes in framework factors.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;
dc.subjectinstrumentalpedagogen_US
dc.subjectundervisningsmetodeen_US
dc.subjectendringsfortellingen_US
dc.subjectnarrativen_US
dc.subjectendringen_US
dc.titleFortellinger om endring - tre instrumentalpedagogers tanker, valg og begrunnelser om endring av undervisningsmetodeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumbervii, 98 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record