Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Ingrid Dyrnes
dc.date.accessioned2021-10-06T09:44:01Z
dc.date.available2021-10-06T09:44:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788062
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractSAMMENDRAG - Denne masteroppgaven omhandler barn og unges opplevelse og beskrivelse av å delta på en bandleir for jenter, trans og ikke-binære. Studien har et kvalitativt design, en hermeneutisk tilnærming og søker svar på følgende hovedproblemstilling: Hvordan opplever og beskriver barn og unge å delta på en bandleir for jenter, trans og ikke-binære? Og følgende underproblemstilling: Skjer det en endring i deltakernes opplevelse av seg selv? Hvis ja, på hvilke måter? Forskningsspørsmålene belyses gjennom datainnsamlingsmetodene vurderingsskjema med glidelinje og semistrukturert gruppeintervju. Analysen av datamaterialet resulterte i fire hovedfunn: 1) deltakernes mestringsforventning økte gjennom deltakelse på bandleiren, 2) det sosiale aspektet/tilknytning til jevnaldrende var viktig for at deltakerne skulle beskrive sin opplevelse som positiv, 3) bandleiren kan være en positiv treningsarena for sosial deltakelse, og 4) samsvar mellom forventning og realitet var viktig for at deltakerne skulle beskrive sin opplevelse som positiv. Funnene blir gjennom oppgaven diskutert i lys av aktuell teori og forskning. Emneord: musikkterapi, bandleir, barn og unge, ungdom, jenter, trans, ikke-binær, feminisme, agens, mestring, deltakelse.en_US
dc.description.abstractABSTRACT This master thesis explores how adolescents experiences and describes participating in a band camp for girls, trans and non-binary youth. The study has a qualitative design, a hermeneutic approach, and seeks to answer the following main research question: How do adolescents experience and describe participating in a band camp for girls, trans and non-binary youth? Additionally, investigating the following secondary research question: Is there any change in the participants’ perception of themselves? If yes, in what ways? The research questions are explored through a modified version of the Session Rating Scale and a semi-structured group interview. Analysis of the data resulted in the following main findings: 1) the participants’ self-efficacy increased through participating in the project, 2) the social aspect / connection to peers was an essential factor for a positive experience, 3) the band camp can afford positive training for social participation, and 4) the connection between expectation and reality was significant for participants to describe their experience as positive. The results are discussed in light of relevant theory and research. Keywords: music therapy, band camp, youth, adolescents, girls, trans, non-binary, feminism, agency, self-efficacy, participation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021
dc.subjectmusikkterapien_US
dc.subjectbandleiren_US
dc.subjectbarn og ungeen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectjenteren_US
dc.subjecttransen_US
dc.subjectikke-binæren_US
dc.subjectfeminismeen_US
dc.subjectagensen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectdeltakelseen_US
dc.subjectmusic therapyen_US
dc.subjectband campen_US
dc.subjectyouthen_US
dc.subjectadolescentsen_US
dc.subjectgirlsen_US
dc.subjecttransen_US
dc.subjectnon-binaryen_US
dc.subjectfeminismen_US
dc.subjectagencyen_US
dc.subjectself-efficacyen_US
dc.subjectparticipationen_US
dc.title«Det er ingen som dømmer her». En kvalitativ studie av barn og unges opplevelse og beskrivelse av å delta på en bandleiren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumber86, [10] s.en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record