Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNoer, Marte Lie
dc.date.accessioned2021-12-14T13:02:41Z
dc.date.available2021-12-14T13:02:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834207
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractSammendrag - Masteroppgaven undersøker hvordan fem foreldre opplever reseptiv musikkterapi i familiebasert døgnbehandling for ungdom med spiseforstyrrelse. Pusterom i musikk er et eksisterende gruppetilbud til foreldre. Det inneholder ledet avspenning, lytting til utvalgt musikk og samtale om musikkopplevelsene basert på musikkterapimetoden: Guided Imagery and Music (GIM). Hvordan kan slike pusterom i musikk støtte foreldrene? Undersøkelsen har et kvalitativt forskningsdesign og bruker deltakende observasjon og semistrukturerte intervju til innsamling av data og systematisk tekstkondensering (STC) som analysemetode. Systemiske og relasjonelle perspektiver relatert til den gitte foreldresituasjonen og musikk som helse presenteres. Dette gir grunnlag for tolkning og videre drøfting av resultatene. Analysen leder til tre kategorier av støtte til foreldrene: relasjon, regulering og refleksjon. Resultatene tyder på at pusterom i musikk kan skape trygghet, gode øyeblikk og et fristed. Det kan regulere stress og gi refleksjoner som aktiverer tålmodighet og motivasjon. Fem foreldre erfarer økologiske prinsipper i musikkterapien og positive veksel- og ringvirkninger med sitt øvrige samspill med barn og behandling. Studien forsøker å vise det komplekse i hvordan musikk kan gjøre en positiv forskjell og skape intersubjektivitet i gitte økologiske sammenheng. Emneord: reseptiv musikkterapi, GIM, foreldreperspektiv, ungdom med spiseforstyrrelse, familiebasert døgnbehandling, stress, emosjonsregulering, musikkøkologi, relasjonell tilnærmingen_US
dc.description.abstractAbstract - This Master`s thesis examines how five parents experience receptive music therapy in a family-based inpatient treatment for adolescents with eating disorders. Breathing Space in Music is an existing form of group music therapy that is available for parents. It involves guided relaxation, listening to selected music, and conversations about the experiences based on the music therapy method: Guided Imagery and Music (GIM). The research question in focus in this thesis is: How can Breathing Space in Music support parents? To answer this question, a qualitative study was conducted that used participant observation and semi-structured interviews for data collection and systematic text condensation (STC) as the analysis method. Systemic and relational perspectives connected to the particular parent-situation and the notion of music as health are presented. This provides a contextual and conceptual framework for interpretation and further discussion of the results. The analysis led to the articulation of three categories of support that this type of therapy offers to the parents: relation, regulation and reflection. The results indicate that Breathing Space in Music can create a sense of security, offer enjoyable experiences and provide a place with a sense of freedom. It can also regulate distress and stimulate reflections able to activate patience and motivation. The parents involved in the study all experienced ecological principles of interrelationship and interdependence in the music therapy and described positive ripple effects out to their interactions with their child and the treatment. The study illustrates the complexity in how music can make a positive difference and create intersubjectivity in a given relational context. Keywords: receptive music therapy, GIM, parents´ perspective, adolescents with eating disorders, family-based inpatient therapy, distress, emotion regulation, musical ecology, relational approachen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020
dc.subjectreceptive music therapyen_US
dc.subjectGIMen_US
dc.subjectparents´ perspectiveen_US
dc.subjectadolescents with eating disordersen_US
dc.subjectfamily-based inpatient therapyen_US
dc.subjectdistressen_US
dc.subjectemotion regulationen_US
dc.subjectmusical ecologyen_US
dc.subjectrelational approachen_US
dc.subjectreseptiv musikkterapien_US
dc.subjectGIMen_US
dc.subjectforeldreperspektiven_US
dc.subjectungdom med spiseforstyrrelseen_US
dc.subjectfamiliebasert døgnbehandlingen_US
dc.subjectstressen_US
dc.subjectemosjonsreguleringen_US
dc.subjectmusikkøkologien_US
dc.subjectrelasjonell tilnærmingen_US
dc.titlePusterom i musikk. Musikkterapi til foreldre i familiebasert behandling for ungdom med spiseforstyrrelse på sykehusen_US
dc.title.alternativeBreathing Space in Music. Music therapy for parents in family-based inpatient treatment for adolescents with eating disorders.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumbervii, 75 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [278]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel