Show simple item record

dc.contributor.authorMarti, Paul Hermann Torjesen
dc.date.accessioned2023-11-02T14:39:48Z
dc.date.available2023-11-02T14:39:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100323
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikken_US
dc.description.abstractSammendrag - Denne masteroppgaven handler om demokrati og medborgerskap i grunnskolens musikkfag. Med læreplanreformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble demokrati og medborgerskap innført som ett av tre tverrfaglige temaer som skal synliggjøre opplæringens verdigrunnlag i skolens fag, slik at de sammen kan adressere aktuelle samfunnsutfordringer. Gjennom det forskningsmetodiske rammeverket kritisk diskursanalyse (Fairclough, 2003) undersøkes det hvilke diskurser om musikk, demokrati og medborgerskap som kommer til uttrykk i musikklæreplanen og andre dokumenter fra læreplanprosessen. Primærmaterialet omfatter i tillegg til læreplanen kjerneelement- og læreplanskisser og utvalgte høringsuttalelser fra læreplanprosessen. Analysene avdekker tre diskurser om musikkfagets demokratiske potensial: en samhandlingsdiskurs, der elevene skal utvikle ferdigheter og holdninger til samarbeid og konflikthåndtering, en uttrykksdiskurs som handler om elevenes ferdigheter til å uttrykke seg og påvirke andre gjennom musikk, og en bevissthetsdiskurs knyttet til kunnskap om sammenhenger mellom musikk, identitet, kultur og samfunn. I diskusjonskapittelet drøftes det hvorvidt diskursene kan være uttrykk for diskursive endringer i en diskursorden knyttet til musikkfaget, der diskurser fra tidligere læreplaner kombineres med diskursive elementer fra læreplanverket og overordnede diskurser om samfunnets demokratiske organisering. Videre diskuteres mulige årsaker og implikasjoner av disse endringene og hvilken rolle støttemateriellet i den digitale læreplanvisningen kan spille i forståelsen av temaet demokrati og medborgerskap i musikkfaget.en_US
dc.description.abstractSummary - Democracy and citizenship in music education – a discourse analysis of the Norwegian national music curriculum This master’s thesis examines democracy and citizenship in the Norwegian national music curriculum from 2020. Democracy and citizenship is one out of three interdisciplinary topics related to societal challenges in the renewed national curriculum from 2020. Through the methodological framework of critical discourse analysis (CDA, Fairclough, 2003) this thesis investigates discourses about music, democracy, and citizenship in the music curriculum, draft documents, and selected hearing statements. The analysis uncovers three discourses about the democratic potential of music education: an interaction discourse about the students’ skills and attitudes for cooperation and conflict management, an expression discourse about the students’ musical skills in communicating their views and in influencing others’, and an awareness discourse connecting knowledge about the relations between music, identity, culture, and society to ethical and critical reflection. In the discussion chapter, these discourses are seen as indicative of discursive changes in the order of discourse for the music subject, where discursive elements from previous music curricula and political discourses converge. Subsequently, implications of these discursive changes, as well as the implementation of a digital curriculum platform, for the music subject are discussed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2023
dc.subjectKunnskapsløftet 2020en_US
dc.subjectlæreplaneren_US
dc.subjectmusikklæreplanenen_US
dc.subjectdiskursen_US
dc.titleDemokrati og medborgerskap i grunnskolens musikkfag. En diskursanalyse av læreplanen i musikk LK20en_US
dc.title.alternativeDemocracy and citizenship in music education – a discourse analysis of the Norwegian national music curriculumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumberix, 142 sideren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [278]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record