Show simple item record

dc.contributor.authorReitehaug, Sjasmin
dc.date.accessioned2023-11-02T14:50:56Z
dc.date.available2023-11-02T14:50:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100324
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk.en_US
dc.description.abstractOppsummering - Denne masteroppgaven undersøker hvilke tanker fire musikkpedagoger fra kor-, stryk- og korpsmiljøet har om gehørbasert og notebasert opplæring, kvalitet, kunnskap, kompetanse og profesjon, med fokus på gehørbasert opplæring for barn mellom åtte og elleve år. Hensikten i dette forskningsprosjektet har vært å løfte frem mine informanters perspektiver og tanker om sin undervisning, og ikke finne en «fasit» på hvordan en skal undervise. Jeg har intervjuet musikkpedagoger fra to aspirantkorps, en musikkpedagog fra strykermiljøet og en musikkpedagog som dirigerer kor. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming gjennom semi-strukturerte intervju og supplerende observasjon i de to aspirantkorpsene. Dette er tre forskjellige ensembleformer, men tanken er at vi har noe å lære av hverandre på tvers av instrument, stemme, undervisningsinnhold og metoder. Gjennom tematisk analyse av intervjuene har jeg valgt å undersøke musikkpedagogenes tanker rundt fem temaer: 1) Undervisningspraksis, 2) Gehør og noter, 3) Kvalitet, 4) Kunnskap og 5) Kompetanse og profesjon. Funnene blir presentert og drøftet gjennom disse temaene. Resultatene viser hvordan musikkpedagogene på ulike måter bruker og utvikler undervisningspraksisen sin, men også hvordan deres tanker og kunnskap kan bidra til å utvikle ulike ferdigheter i samspillsituasjoner for unge musikanter og sangere. Det å ta del i disse musikkpedagogenes praksiser har gitt meg nye idéer og tanker om egen undervisningspraksis. Dette forskningsprosjektet har hjulpet meg å ta bedre og mer informerte beslutninger i egen undervisning. Jeg håper at dette forskningsprosjektet også kan bidra til andres refleksjon om egen undervisningspraksis, og at denne masteroppgaven kan bidra til diskusjon og erfaringsutveksling for utvikling av de yngste musikantenes og sangernes samspills og- korundervisning. Nøkkelord: Gehør, gehørbasert opplæring, musikkpedagogiske konsept, notebasert opplæring, kvalitet, kunnskap, kompetanse og profesjon.en_US
dc.description.abstractSummary - This master’s thesis explores the perspectives of four music educators from band, string and choir environments on aural-based and note-based training, quality, knowledge, competence, and profession with a focus on aural-based training for children between the ages of eight and eleven. The aim of this research project has been to highlight my informants’ perspectives and thoughts on their teaching, and not to determine a «correct» way of teaching. I have chosen a qualitative approach through semi-structured interviews and supplementary observations in two beginner bands, as well as interviewed a music educator from the string environment and a choir conductor. These are three different ensemble forms, but the idea is that we have something to learn from each other across instruments, voice, teaching content, and methods. Through thematic analysis of the interviews, I have chosen to examine the music educators’ thoughts on five themes: 1) Teaching practice, 2) Aural skills and notation, 3) Quality, 4) Knowledge, 5) Competence and profession. The findings are presented and discussed through these themes. The results suggest that the music educators’ teaching practices are influenced by how the music educators use and develop their teaching practices in different ways. Their thoughts and knowledge can contribute to developing various skills in ensemble situations for young musicians and singers. Participating in these music educators’ practices has provided me with new ideas and perspectives to apply in my own teaching practice. My hope is that this research project can encourage reflection on teaching practices and contribute to a discussion and exchange of experiences for the development of ensemble teaching for the youngest musicians and singers in Norway.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2023
dc.subjectgehøren_US
dc.subjectgehørbasert opplæringen_US
dc.subjectmusikkpedagogiske konsepten_US
dc.subjectnotebasert opplæringen_US
dc.subjectkvaliteten_US
dc.subjectkunnskapen_US
dc.subjectkompetanse og profesjonen_US
dc.titleGehørbaserte metoder i nybegynneropplæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumbervii, 100 sideren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [278]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record