• "A child is born" 

   Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Skolen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) trengte generell bistand til pedagogisk tilrettelegging for Knut og henvendte seg til kompetansesenteret der jeg var ansatt. Jeg ble involvert i saken da musikkpedagogens ...
  • A young woman's narrative on the role of mobile music in coping with everyday life 

   Skånland, Marie Strand (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The use of MP3 players has expanded rapidly during the last decade.1 In 2010, nearly 70 percent of the young Norwegian population listened to MP3 players daily. While the MP3 player has always been small and easily fits ...
  • Affektinntoning i musikkterapi. En litteraturstudie 

   Avnskog, Eirin (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i Daniel Sterns begrep affektinntoning (1984), og søker å finne svar på følgende problemstilling: Hvordan skildrer et utvalg tekster musikkterapeuters bruk av affektinntoning, og hvilke ...
  • Brukeropplevelser av individuell musikkterapi i et hjemmebasert kommunalt tilbud for psykisk helse 

   Janner, Catharina (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2018, Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven utforsker tre brukeres opplevelser av musikkterapi ved en kommunal avdeling for psykisk helse og avhengighet, organisert innenfor hjemmebaserte tjenester. Brukerne var brukere av avdelingens tilbud ...
  • De usynlige barna. Musikkterapi i møte med behovene til barn som lever som pårørende. 

   Løsnes, Marion Bræstrup (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2018, Master thesis, 2018)
   Sammendrag. - Denne masteroppgaven setter søkelys på arbeid med barn som lever som pårørende i musikkterapien. Hovedproblemstillingen i oppgaven er: På hvilke måter kan musikkterapi møte behovene til barn som lever som ...
  • ”Deltagelse” – en diskusjon av begrepet 

   Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil vi se nærmere på begrepet deltagelse. Vi vil ikke avgrense våre refleksjoner til barnevern og musikk, men også løfte fram noen filosofiske sider ved begrepet i et hverdagslig og samfunnsmessig perspektiv. ...
  • Delte musikkopplevelser. En kvalitativ studie av gruppemusikkterapi ved et rusbehandlingssenter 

   Førsund, André (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2017, Master thesis, 2017)
   ENGLISH ABSTRACT --- This master thesis explores the use of voluntary group music therapy at a non-profit and nongovernmental substance abuse treatment facility in Norway. The thesis is the written result of a fieldwork-based ...
  • Den røde bussen 

   Aagre, Greta (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Det jeg mener er det viktigste i denne historien, er hvordan vi beveget oss fra noe tilsynelatende isolert – et barn i sin egen verden – gjennom speiling og parallelt samspill, videre til turtaking, delt oppmerksomhet mot ...
  • «Det er ingen som dømmer her». En kvalitativ studie av barn og unges opplevelse og beskrivelse av å delta på en bandleir 

   Svendsen, Ingrid Dyrnes (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
   SAMMENDRAG - Denne masteroppgaven omhandler barn og unges opplevelse og beskrivelse av å delta på en bandleir for jenter, trans og ikke-binære. Studien har et kvalitativt design, en hermeneutisk tilnærming og søker svar ...
  • Det som finnes akkurat nå. En kvalitativ, hermeneutisk og opplevelsesorientert studie av fenomenet flyts relevans i musikkterapeutisk arbeid 

   Rasch, Live-Andrea Gjessen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   Abstract - Flow is a central subject within music therapy practice. In literature, it’s described through several different terms, and these provide different therapeutic meanings to the client depending on the approach. ...
  • Development of family-centred care informing Nordic neonatal music therapy 

   Ullsten, Alexandra; Gaden, Tora Söderström; Mangersnes, Julie (NMH-publikasjoner;2020:6, Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Abstract. - Since the 1990s, the concept of family-centred care, where the family and healthcare staff share responsibility for the infant’s hospital care, has been part of an ongoing paradigm shift in neonatal care globally. ...
  • Difference is a teacher. A qualitative study of the benefits of music therapy with refugees and/or asylum seekers in Australia and Norway. 

   Mæland, Margrete Daae (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   Abstract - Asylum seekers and refugees are growing in numbers all around the world, and research usually focus on these three settings: the post migration-context, in refugee-camps and in resettlement-contexts. Research ...
  • Doing, being, becoming. Profesjonelle musikere i musikkterapiens grenseland 

   Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen beskriver et kurs i komponering ved et høysikkerhetspsykiatrisk sykehus i Liverpool i tidsrommet 2013 – 2015. Lærere ved kurset var musikere fra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, knyttet til Musician in ...
  • "Eg har så vondt i dag, eg orkar ingenting!" 

   Knardal, Solgunn E. (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Britt på 70 har nettopp vorte innlagt på alderspsykiatrisk avdeling. Ho har KOLS, ein mild kognitiv svikt – i tillegg til angst og depresjon. Ein anar også konturane av ei medikamentavhengighet. Ho er lidande, og heimetilværet ...
  • Eksistensiell musikkterapi. Hvordan kan eksistensielle temaer gjøre seg gjeldende i musikkterapi ved livets slutt? En utforskning av eksistensiell musikkterapi i palliativ pleie. 

   Thorsen, Mari Walle (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   Abstract - This master thesis titled “existential music therapy” explores how existential themes may surface during music therapy in palliative care. Theories from existential psychotherapy are compared and contrasted ...
  • En etterlengtet klem - men kun fredager... 

   Bentsen, Sigurd (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Jeg hadde noen få timer med Bjarne det andre året han gikk i videregående skole, i en klasse for funksjonshemmede elever. Han var rammet av cerebral parese, hadde store lammelser, også i kjevepartiet, slik at det var ...
  • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste 

   Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2020:2, Book; Others, 2020)
   Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi. Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og ...
  • «Etterklang». Om opplevelser og ettervirkninger av musikkterapi i gruppe for deltakere ved et medikamentfritt behandlingstilbud ved et DPS 

   Nedregård, Solveig Maria (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
   Sammendrag - Denne kvalitative intervjustudien tar utgangspunkt i opplevelsene til en gruppe på seks voksne som har vært pasienter ved Medikamentfritt behandlingstilbud ved Vegsund DPS. De har deltatt i gruppemusikkterapi ...
  • Evaluation of community music therapy: Why is it a problem? 

   Wood, Stuart (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   How does evaluation work in a Community Music Therapy setting? The professional obligation of evaluation operates within a large network of complex relationships, but what exactly is that network, and how does it cope with ...
  • Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep 

   Aksnes, Hallgjerd (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   SAMMENDRAG. - Artikkelen tar utgangspunkt i et utvalg sentrale tekster av Even Ruud fra 1970-årene til i dag, og fokuserer på noen gjennomgående temaer og linjer: 1. Ruuds individ-, relasjons-, kultur- og samfunnsorienterte ...