Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalen, Elisabeth
dc.date.accessioned2016-09-27T14:04:22Z
dc.date.available2016-09-27T14:04:22Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411098
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikknb_NO
dc.description.abstractAbstract. - In this study, my aim has been to map how teachers teach ear training, from a selection of upper secondary schools with a music programme. As basis for this mapping, I have asked myself the following question: How is the main subject area of ear training taught under the LK06 National Curriculum, and what central elements contribute to the shaping of this teaching? Through this question, I seek new and more profound knowledge about the subject of ear training in upper secondary education. To answer this question, and to focus on relevant aspects of the eartraining subject, my starting point has been previous research, the subject’s history, curriculum theory and didactic theory. This basis of theory, together with the collected data, forms the background and point of reference for this study. As method for collecting data, I have chosen qualitative interviews. The origin for this choice was that as a scientist, I wanted to be in close contact with the objects of this study, and their descriptions of their teaching practice in ear training. The interview is, like an ordinary, everyday talk, a situation that makes dialogue, interaction and the development of knowledge possible. I collected the empirical data by interviewing eight teachers at music programme schools from various counties in Norway. These interviews were transcribed, and then analysed. As tools for the analysis, I used pedagogical categories. For further structure and analysis classification, I have made tables and codes. This study is based on hermeneutical scientific theory, understood in this context as a scientific method to gain deeper understanding. This understanding is sought by the interpretation and knowledge of how the teachers of ear training teach their subject, based on their opinions, thoughts and reflections. The results of this study reveals that the current teaching of ear training in upper secondary schools is done in a traditional way. The traditional teaching of ear training is based on a threepart body of melody, rhythm and harmonics. As teaching activities dictate, rhythm reading and prima vista singing is frequently used. Development and innovation in this subject is seen in the use of traditional ear training and digital tools. Of the elements contributing to the shaping of this teaching, the results show that the demand for evaluation in upper secondary schools affects the form and content of the teaching considerably. The teaching is also affected by the competence of the teachers, and by the access to teaching resources. Teaching is shaped by how the teachers view their subject, and ear training as a subject appears as a practical subject, a theoretical subject, a subject of skill and as a subject of maturation.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - I denne studien har jeg tatt sikte på å kartlegge læreres undervisningspraksis i gehør fra et utvalg av videregående skoler med musikklinje. Som utgangspunkt for kartleggingen har jeg følgende problemstilling: Hvordan foregår undervisningen i hovedområdet gehør under LK06, og hvilke sentrale faktorer bidrar til undervisningspraksisens utforming? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om gehørfaget i videregående skole. For å besvare problemstillingen og belyse relevante aspekter rundt gehørfaget tar jeg utgangspunkt i tidligere forskning, historikk, læreplanteori og didaktisk teori. Dette teorigrunnlaget danner sammen med innsamlede data bakgrunn og forståelsesramme for studien. Som metode for datainnsamling valgte jeg kvalitative intervjuer. Metodevalget tok utgangspunkt i at jeg som forsker ønsket nær kontakt med forskningsobjektene og deres beskrivelser av undervisningspraksisen i gehør. Intervju er på samme måte som vanlige dagligdagse samtaler en situasjon som tilrettelegger for dialog, samhandling og kunnskapsutvikling. Gjennom intervjuer av 8 lærere fra forskjellige musikklinjer fylkesvis innhentet jeg datagrunnlaget. Intervjuene ble transkribert, og deretter analysert. Som analyseverktøy brukte jeg didaktiske kategorier. For ytterligere struktur og sortering i analysen utarbeidet jeg tabeller og koder. Studien er vitenskapsteoretisk forankret i hermeneutikken, her forstått som forskningsmetodisk fremgangsmåte for å oppnå økt innsikt. Innsikten søkes gjennom å fortolke og forstå hvordan faglærerne i gehør underviser, med utgangspunkt i faglærernes meninger, tanker og refleksjoner. Resultatene av studien viser at dagens gehørundervisning i videregående skole foregår på tradisjonelt vis. I den tradisjonelle gehørundervisningen vektlegges et tredelt innhold og en basis som tar utgangspunkt i melodi, rytmikk og harmonikk. Som læringsaktiviteter er diktatskriving, rytmelesing og primavista sang mye brukt. En tendens til faglig utvikling og fornyelse ses gjennom bruk av gehørtraderte metoder og digitale verktøy. Av faktorer som bidrar til undervisningens utforming viser resultatet at kravet til vurdering i VGS i stor grad påvirker undervisningens utforming og innhold. Undervisningens utforming påvirkes også av lærernes kompetanse, det samme med tilgangen til læremidler. Lærernes fagsyn er med å forme undervisningen, og undervisningsfaget gehør framstår som et praktisk fag, teoretisk fag, et ferdighetsfag og et modningsfag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2016
dc.subjectgehørundervisningnb_NO
dc.subjecthørelærenb_NO
dc.subjectvideregående skolernb_NO
dc.subjectmusikklinjenb_NO
dc.subjectundervisningspraksisnb_NO
dc.subjectgehørnb_NO
dc.subjectdidaktikknb_NO
dc.titleGehørfaget i vederegående skole. En kvalitativ studie av læreres undervisningspraksis i hovedområde Gehørtrening musikk fordypning 2nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114nb_NO
dc.source.pagenumber102 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel