Show simple item record

dc.contributor.authorEiksund, Øyvind Johan
dc.date.accessioned2019-03-19T10:08:44Z
dc.date.available2019-03-19T10:08:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7853-258-4 (trykt)
dc.identifier.isbn978-82-7853-259-1 (pdf)
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.issn2535-373X (online-utgave)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590585
dc.descriptionAvhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2019 - Dissertation for the PhD degree Norwegian Academy of Music, Oslo 2019nb_NO
dc.description.abstractSummary. - While choral singing is an activity that is thriving in the Nordic countries, choral research is more or less invisible or seems to hide behind other research orientations (Geisler, 2010). The need for contributions to this field is substantial. As a consequence of a qualitative orientation in the social sciences, processes and phenomena in the world need to be described and understood before the development of theories and explanations (Kvale & Brinkmann, 2009). One of the goals of this study has been to describe and understand the processes the choir field consists of, on the individual and social, as well as the societal level. The data of the study consist of a mapping survey of the choir field in the region southern Sunnmøre, participant observation periods in four choirs, and sixteen qualitative research interviews. The analysis is primarily based on the interview material, and I have used the analysis method called stepwise deductive-inductive method (SDI) (Tjora, 2012). The analysis identifies five central themes: (i) motivation, (ii) ownership, (iii) identity, (iv) the social fellowship, and (v) choir and society. These themes have been discussed in relation to theory gathered from psychology, social psychology, organizational psychology and sociology, on a background consisting of modernity theory and narrative theory. The results of the study are formulated in the concept of the choir as a field of tension, where five tension filled areas, discussed in the analysis chapters, constitute a complex field of tension. In the construction of this field I highlight some contact points between the individual, the social group and the society, in which perspectives from modernity theory are included. This concept of the choir as a field of tension expresses the many parallel and different meanings the choir may have for its members, where varying emphases on motivational factors, ownerships, identity forms and group functions play a part. Keywords: choir, song, motivation, identity, psychological ownership, social fellowship, community, choir participation, field of tension, modernity, local musicnb_NO
dc.description.abstractSamandrag. - Medan korsongen står sterkt i Norden, er forsking på kor nesten usynleg eller i stor grad gøymd bak andre forskingstematiske innretningar (Geisler, 2010). Behovet for tilskot til dette feltet er derfor stort. Som ein konsekvens av ei kvalitativ orientering innanfor samfunnsvitskapane må prosessar og fenomen i verda skildrast og forståast før det kan utviklast teoriar og forklaringar knytt til dei (Kvale & Brinkmann, 2009). Eitt av måla for denne studien har derfor vore å skildre og forstå prosessane korfeltet består av, både på eit individuelt og sosialt nivå, men også korleis dette kan seie noko meir om samfunnet det eksisterer i. Datamaterialet til denne studien består av ei kartleggingsundersøking av korfeltet på Søre Sunnmøre, observasjonsperiodar hjå fire kor, samt seksten kvalitative forskingsintervju. Analysen har hatt intervjumaterialet som primært utgangspunkt, der eg har nytta meg av ein stegvis deduktiv induktiv-metode (SDI) (Tjora, 2012). På bakgrunn av denne har eg identifisert fem sentrale tematikkar: (i) motivasjon, (ii) eigarskap, (iii) identitet, (iv) det sosiale fellesskapet, og (v) kor og samfunn. Desse tematikkane har blitt drøfta opp imot teori henta frå psykologi, sosialpsykologi, organisasjonspsykologi og sosiologi, og har skjedd på eit overordna teoretisk bakteppe beståande av perspektiv henta frå modernitetsteori samt teori om narrativ forsking. Resultata frå studien er samla i konseptet koret som spenningsfelt, der fem spenningsfylte område, diskutert i dei ulike kapitla, til saman utgjer eit samansett spenningsfelt. I konstruksjonen av dette konseptet peikar eg på samanhengar mellom individ, sosial gruppe og samfunn, der også perspektiv henta frå modernitetsteori blir trekt inn. I konseptet går det fram at koret kan ha mange samtidige og ulike betydingar for medlemmane, der ulike vektleggingar av motivasjonsfaktorar, eigarskapsforhold, identitetsformer og gruppefunksjonar spelar ei rolle. Nøkkelord: kor, song, motivasjon, identitet, psykologisk eigarskap, sosialt fellesskap, kordeltaking, spenningsfelt, modernitet, amatørmusikknb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2019:1
dc.subjectkornb_NO
dc.subjectamatørmusikknb_NO
dc.subjectmodernitetnb_NO
dc.subjectspenningsfeltnb_NO
dc.subjectkordeltakingnb_NO
dc.subjectsosialt fellesskapnb_NO
dc.subjectpsykologisk eigarskapnb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectsongnb_NO
dc.subjectlocal musicnb_NO
dc.subjectmodernitynb_NO
dc.subjectfield of tensionnb_NO
dc.subjectchoir participationnb_NO
dc.subjectcommunitynb_NO
dc.subjectsocial fellowshipnb_NO
dc.subjectpsychological ownershipnb_NO
dc.subjectidentitynb_NO
dc.subjectmotivationnb_NO
dc.subjectsongnb_NO
dc.subjectchoirnb_NO
dc.titleKoret som spenningsfelt: Mellom det små og det storenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Annen musikkvitenskap: 119nb_NO
dc.source.pagenumberXVII, 326 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record