Show simple item record

dc.contributor.authorBoeskov, Kim
dc.date.accessioned2019-11-22T13:25:52Z
dc.date.available2019-11-22T13:25:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7853-266-9 (printed)
dc.identifier.isbn978-82-7853-267-6 (pdf)
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.issn2535-373X (online edition)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630088
dc.descriptionDissertation for the PhD degree Norwegian Academy of Music, Oslo 2019 - Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractAbstract. - This research project addresses a central tension in the field of music education. While music making is often seen as contributing to the positive development of a sense of self through experiences of communality, belonging, and as a foundation for empowerment and agency, music educational practices have also been shown to reproduce wider societal structures of power and inequality. Activist strands of music education, such as the field of community music, have sought to challenge structures of inequality by emphasizing participatory, democratic,and open forms of music making available for all members of society. Yet, these efforts have been subjected to critique for being based on romanticized views of music as a means of social transformation and for disregarding how progressive musical practices also may be implicated in processes of social reproduction and exclusion. The present study subjects this tension to closer scrutiny. Advancing the notion of ambiguous musical practice as an analytical lens highlighting the ambivalent processes that occur when music is employed as a means of social intervention, this research project offers insight into how participatory music making may function simultaneously as a transformative and reproductive force that enables individuals and groups to transcend certain boundaries within their social worlds; but, at the same time, reinforces and conceals other limitations that equally constrain them. The research project is based on an ethnographic study of a community music program in the Palestinian refugee camp of Rashidieh in the southern part of Lebanon. Previous studies of the program have pointed to a range of positive outcomes for the participants, such as experiences of vitality and mastery, a positive sense of personal and cultural identity, and feelings of belonging and recognition. The present research builds upon these findings. Yet it also draws attention to a range of more ambiguous outcomes of music making in this context. In particular, the musical practice investigated here is connected to the constitution and imposition of a specific narrative of national belonging and identity, emphasizing a primordial and unceasing attachment to the land of Palestine, which may not fully resemble the lived experiences of all participants. A central objective of the study is to understand how the Palestinian music program offers music making as resource for agency and empowerment, while simultaneously constituting the participants as proper national subjects, thereby constraining the participants’ agency to align with specific socially recognized truths. The empirical data was constructed using participant observation of music activities and performances and semistructured interviews with participants, teachers, and administrators from the music program, as well as local Palestinians from the community. The analysis has been conducted as an evolving process in which the empirical data has been continuously revisited, subjected to different modes of interpretation and explored through various theoretical perspectives. This process is documented in the four research articles that constitute the core of this study. Each of these papers engages with the empirical data and/or develops the analytical perspectives, without necessarily building upon each other in a linear fashion. The research synthesis presented here gathers these perspectives and provides a frame for the research as a whole. Adopting a performative view of culture and identity, this study attends to processes of subject formation as an inherently ambiguous endeavor. Employing the thinking of Victor Turner, musical performance is cast as a liminal space in which ordinary social relations are temporarily suspended, and performers are afforded the means of assessing, exploring, and transforming their social realities. Applying Judith Butler’s notions of performativity and subjectivation underlines how such performative processes are situated within the social, discursive, and institutional norms and structures that constitute the social world. These ideas are combined with a perspective from critical musicology and Georgina Born’s model of the social mediation of music, a model that conceives of musical sociality as occurring on four distinct planes or levels, each of which contributes to the constitution of a musical assemblage. By enabling explorations of how music constitutes the social on various planes of sociality, and the mutual interferences and intersections of these planes, Born’s model opens for examination the potential paradoxical and antagonistic outcomes of musical practice and performance. The perspectives of Turner, Butler, and Born underlie the theoretical contribution of this study, which is the notion of ambiguous musical practice. As an analytical lens specifically suited for illuminating the ambivalent outcomes of participatory music making, this notion extends the dominant conceptions of music as a means of social transformation found within the field of music education. It does so by emphasizing three aspects of musical practice: its bidirectionality in terms of the interrelation of transformative/reproductive social processes involved in musicking; the multiplicity of meanings, referring to how music can mediate relations on various social planes simultaneously; and the in-betweenness that concerns how music making may enable performers to inhabit norms differently, but also how musical performance conceals and naturalizes those very norms. In this way, the notion of ambiguous musical practice may provide music educators with a deeper understanding of how music contributes to processes of social transformation, while retaining a critical attitude toward how music making may simultaneously be involved in more problematic processes of social reproduction.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Dette forskningsprojekt tager udgangspunkt i en central spænding i musikpædagogisk tænkning. På den ene side fremhæves det ofte hvordan musikdeltagelse bidrager til en positiv udvikling af identitet og selvforståelse gennem oplevelser af fællesskab og samhørighed og som et fundament for deltagernes mulighed for at handle selvstændigt. Flere analyser har imidlertid også påpeget hvordan musikpædagogiske praksisser er med til at reproducere samfundsmæssige strukturer præget af ulighed. Aktivistiske strømninger i det musikpædagogiske felt, f.eks. community music-feltet, har forsøgt at udfordre sådanne ulige strukturer ved at promovere og igangsætte deltagerstyrede og åbne former for musikbeskæftigelse og ved at gøre disse tilgængelige for alle samfundsgrupper. Disse praksisser er imidlertid blevet kritiseret for at basere sig på romantiske forestillinger om musik som et middel til social forandring og for at overse hvordan også progressive musikalske praksisser potentielt er indflettet i socialt reproducerende og ekskluderende processer. I det foreliggende studie undersøger jeg denne spænding i den musikpædagogiske tænkning nærmere. Gennem udviklingen af begrebet flertydig musikalsk praksis (ambiguous musical practice) fremhæver jeg de ambivalente situationer der opstår når musik bliver brugt som en form for social intervention. Derved skabes indsigt i den måde hvorpå aktiv musikdeltagelse potentielt fungerer som både en transformativ og en reproducerende kraft, der på den ene side gør individer og grupper i stand til at overskride barrierer i deres sociale virkelighed, men som samtidig forstærker og skjuler strukturer der fastholder dem i roller eller skaber nye begrænsninger. Forskningsprojektet er baseret på en etnografisk undersøgelse af et community music-projekt i Rashidieh, en palæstinensisk flygtningelejr i den sydlige del af Libanon. Tidligere undersøgelser af dette musikprojekt har peget på en mængde gavnlige effekter for deltagerne, såsom oplevelser af vitalitet, mestring, en positiv erfaring af personlig og kulturel identitet, og oplevelser af anerkendelse og af at høre til. Det foreliggende studie bygger på de tidligere undersøgelsers resultater, men samtidig fremhæver jeg nogle mere ambivalente konsekvenser af musikdeltagelse i denne kontekst. Således viser jeg hvordan musikprojektet er forbundet til et bestemt nationalt narrativ der bygger på en forestilling om den nationale identitet og tilknytningen til Palæstina som uforanderlige og eviggyldige størrelser. Denne forestilling er imidlertid ikke nødvendigvis en præcis gengivelse af hvordan deltagerne i musikprojektet oplever deres egen livssituation. Et centralt mål for denne afhandling er at belyse hvordan musikdeltagelsen øger de unge palæstinenseres muligheder for handling og erfaring, men også hvordan musikprojektet samtidig konstituerer dem som nationale subjekter og på denne måde afpasser deltagernes erfaringsmuligheder med allerede fastsatte socialt accepterede sandheder. De empiriske data er produceret ved hjælp af deltagerobservation af aktiviteterne i musikprojektet og gennem semistrukturerede interviews med deltagere, undervisere og administrative medarbejdere knyttet til projektet samt andre personer fra det palæstinensiske samfund i Libanon. Disse data er analyseret i en fortløbende proces, hvor de kontinuerligt er blevet underkastet forskellige fortolkningsperspektiver og udforsket ved hjælp af forskellige teoretiske tilgange. Denne proces er dokumenteret i de fire forskningsartikler der udgør den centrale del af afhandlingen. Hver enkelt af disse artikler diskuterer elementer af det samlede studie uden nødvendigvis at bygge ovenpå hinanden i en lineær progression. Den foreliggende afhandlingstekst forbinder de forskellige perspektiver og danner en samlet ramme om forskningsprojektet. Projektet fokuserer på subjektivitetsdannelsen gennem et performativt blik på kultur og identitet med et særligt øje for det ambivalente og flertydige i disse processer. Med reference til antropologen Victor Turner beskrives musikalsk performance som et liminalt rum, hvor de almindelige og hverdagslige sociale relationer midlertidigt suspenderes, og hvor deltagerne får mulighed for at betragte, udforske og forandre de sociale realiteter de lever i. Ved at inddrage Judith Butlers begreber om performativitet og subjektivering understreges det hvordan sådanne performative processer er lokaliseret i de sociale, diskursive og institutionelle normer og strukturer der konstituerer den sociale virkelighed. Disse ideer og begreber kombineres med et perspektiv fra den kritiske musikvidenskab, nærmere bestemt Georgina Borns model for musik som en socialt medieret praksis. Denne model beskriver musikalsk socialitet som værende konstitueret på fire distinkte niveauer, der hver især bidrager til etableringen af en musikalsk montage (musical assemblage). Ved at give mulighed for at undersøge musikalsk socialitet på forskellige niveauer af den sociale virkelighed, og disse socialiteters gensidige interaktion, åbner denne model for forståelse af de paradoksale og modsætningsfyldte konsekvenser af musikalsk praksis. Turners, Butlers og Borns perspektiver udgør fundamentet for mit teoretiske bidrag med denne afhandling, nemlig begrebet om flertydig musikalsk praksis (ambiguous musical practice). Dette begreb kan forstås som et særligt analytisk blik der er konstrueret for at belyse de ambivalente effekter af musikdeltagelse. Som sådan bidrager begrebet til at udvide de dominerende opfattelser af musik som et middel til social forandring der findes i det musikpædagogiske felt. Begrebet sætter fokus på tre aspekter af musikalsk praksis: dobbeltrettethed (bidirectionality), der skal forstås som den indbyrdes sammenhæng mellem forandrende og reproduktive sociale processer afstedkommet af musikdeltagelse; meningsmangfoldighed (multiplicity of meanings), der handler om hvordan musik medierer det sociale på forskellige niveauer på samme tid; og ’imellemhed’ (in-betweenness), som beskriver hvordan musikalsk performance potentielt tillader musikalske aktører at bebo sociale normer på alternative måder, men også hvordan musikalsk performance skjuler og naturaliserer sådanne normer. Begrebet om flertydig musikalsk praksis fremsættes som et analytisk redskab for musikpædagoger og –forskere der søger at forstå hvordan musik kan bruges til at skabe social forandring, men som samtidig ønsker at fastholde et kritisk blik på hvordan musikdeltagelse på problematiske måder også – og på samme tid – kan være involveret i socialt reproducerende processer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2019:6
dc.subjectmusic educationnb_NO
dc.subjectambiguous musical practicenb_NO
dc.subjectflertydig musikalsk praksisnb_NO
dc.subjectcommunity musicnb_NO
dc.subjectsamfunnsmusikknb_NO
dc.subjectprosjektnb_NO
dc.subjectprojectnb_NO
dc.subjectparticipatory music makingnb_NO
dc.subjectmusikkdeltakelsenb_NO
dc.subjectRashidiehnb_NO
dc.subjectrefugee campnb_NO
dc.subjectflyktningleirnb_NO
dc.titleMusic and social transformation. Exploring ambiguous musical practice in a Palestinian refugee campnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumberxv, 267 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record