Now showing items 1-20 of 390

  • Kroppen i musikkpedagogikken 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2005:1, Chapter; Peer reviewed, 2005)
   I denne artikkelen har jeg prøvd å vise at kroppen i varierende grad løftes fram og fokuseres i vår hjemlige musikkpedagogiske forskning. Kroppens tilstedeværelse i forskningen kan derfor med Merleau-Pontys ord beskrives ...
  • Fagdidaktikk som basis- og undervisningsfag : bidrag til et teoretisk grunnlag for studier av utdanningskvalitet 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2006, nr 1, Academic chapter; Peer reviewed, 2006)
   Subject didactics as a basic and teaching subject – a contribution to theoretical foundations for studies of educational quality Questions of educational quality have been on the general education agenda for more than ...
  • Musikkterapi : et relasjonelt perspektiv 

   Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten fokuserer et relasjonelt perspektiv, og søker å utforske en slik teoretisk ramme i møte med musikkterapeutiske prosesser. 2 Det relasjonelle synet som presenteres i denne teksten er inspirert av fenomenologisk ...
  • The Bonny method of guided imagery and music (BMGIM) 

   Trondalen, Gro; Overland, Solveig (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Innen musikkterapeutisk arbeid finnes det to hovedretninger. Den ene innfallsvinkelen bygger på aktiv musikkutøvelse, mens den andre retningen er knyttet til musikklytting. Innenfor en slik musikklyttende (reseptiv) ...
  • Musikk for demensrammede, en livsnødvendighet? 

   Kvamme, Tone Sæther (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten om aldersdemens og musikkterapi plasserer feltet i en historisk, geografisk og faglig sammenheng. Demenssykdom beskrives i korte trekk og musikkens virkning på fysiske, kognitive og psykososiale områder omtales ...
  • Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Supervisjon som ressurs for ferdigutdannede musikkterapeuter 

   Eckhoff, Ruth; Grøndahl, Silvia Breuss (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mye tyder på at norske musikkterapeuter i liten grad benytter seg av supervisjon/ eiledning etter avsluttet utdanning (Eckhoff & Grøndahl 2006). Vi tror det trengs mer kunnskap om hva supervisjon/veiledning kan bidra med ...
  • Musikkterapi i tilstøtende praksis 

   Holten, Sissel (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den musikkterapiutdanningen jeg fikk hos Paul Nordoff og Clive Robbins i 1974 har bidratt til å vekke interesse og forståelse for de grunnleggende elementene i mellommenneskelig kommunikasjon. I løpet av min snart 40 år ...
  • Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi 

   Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Når jeg i det følgende skal skissere noen sentrale kjennetegn ved en ”humanistisk musikkterapi”, er det på bakgrunn av konkurrerende paradigmer i musikkterapifeltet. I første rekke synes det viktig å vise særpreget ved en ...
  • 19 sanger fra isolatet : en casestudie om "livshistoriene" til sanger skapt av barn med ondartede blodsykdommer 

   Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dette kapitlet presenterer et eksempel på hvordan musikkterapirelaterte sosiale fenomener og prosesser kan utforskes gjennom en casestudie, eller mer nøyaktig, som en multippel, instrumentell casestudie gjennomført ved ...
  • Fysmus-tradisjonen i musikkterapi 

   Eide, Ingelill Berger (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne artikkelen tar jeg for meg hva som kalles fysmus-tradisjonen i norsk musikkterapi, med andre ord det tverrfaglige samarbeidet mellom musikkterapeut og fysioterapeut. Etter å ha lagt fram hvordan tradisjonen startet, ...
  • Et dialogisk perspektiv på musikk som terapi 

   Garred, Rudy (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Det har vært vanlig å skille mellom to hovedformer for musikkterapi: Musikk i terapi, og musikk som terapi. Musikk i terapi er bruken av musikk innenfor allerede etablerte former for praksis hvor musikken ikke selv er ...
  • Unge jenter, musikklytting og psykisk helsevern 

   Skarpeid, Grete (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mine pasienter er opptatt av musikklytting på mp3-spilleren. Jeg ønsker å møte pasienten gjennom å interessere meg for det hun lytter på mens hun sitter på venterommet på BUP, på vei til skolen, når hun er alene eller når ...
  • Samtale med Ellen Boysen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Etiske aspekter ved musikkterapeutisk forskning og utviklingsarbeid 

   Mohlin, Mie (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Gjennom de forskjellige faser i forskningsprosessen, vil forskeren møte ulike etiske utfordringer og problemstillinger der noen er av mer generell karakter og andre spesifikt knyttet til det aktuelle prosjektet. Hvilke ...
  • Musikkterapeutisk rådgivning i et statlig kompetansesenter 

   Frisk, Rita Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg vil i denne teksten fokusere på musikkterapeuten i rollen som rådgiver og redegjøre for en musikkterapeutisk rådgivningsform, som utviklet seg på bakgrunn av erfaringer som rådgiver ved Torshov kompetansesenter i ...
  • Om tilfeldigheter og valg 

   Bakken, Sissel Johanna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
   I tilbakeblikk, som pensjonert musikkterapeut, slår det meg hvor stor betydning tilfeldighetene har hatt i livet mitt. Å ta valg. Legge planer. Være målrettet. Den frie vilje, evnen til å skjelne mellom godt og vondt. Ta ...
  • Samtale med Sigrid Hillestad 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...
  • Humor og musikkterapi 

   Hermundstad, Bjørn Anders (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg har ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer forsøkt å kartlegge humor i musikkterapien, under norske forhold, får jeg legge til. Seks informanter har gitt meg til sammen åtte timer på minidisk med tanker, ...