• Kroppen i musikkpedagogikken 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2005:1, Chapter; Peer reviewed, 2005)
   I denne artikkelen har jeg prøvd å vise at kroppen i varierende grad løftes fram og fokuseres i vår hjemlige musikkpedagogiske forskning. Kroppens tilstedeværelse i forskningen kan derfor med Merleau-Pontys ord beskrives ...
  • Fagdidaktikk som basis- og undervisningsfag : bidrag til et teoretisk grunnlag for studier av utdanningskvalitet 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner, Chapter; Peer reviewed, 2006)
   Subject didactics as a basic and teaching subject – a contribution to theoretical foundations for studies of educational quality Questions of educational quality have been on the general education agenda for more than ...
  • Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi 

   Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Når jeg i det følgende skal skissere noen sentrale kjennetegn ved en ”humanistisk musikkterapi”, er det på bakgrunn av konkurrerende paradigmer i musikkterapifeltet. I første rekke synes det viktig å vise særpreget ved en ...
  • Musikkterapi : et relasjonelt perspektiv 

   Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten fokuserer et relasjonelt perspektiv, og søker å utforske en slik teoretisk ramme i møte med musikkterapeutiske prosesser. 2 Det relasjonelle synet som presenteres i denne teksten er inspirert av fenomenologisk ...
  • Nevrobiologisk grunnlag for musikkterapi 

   Borchgrevink, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mange som er kandidater for musikkterapi har redusert funksjonsevne på grunn av en eller annen form for hjernefunksjonssvikt. Kunnskap om hjernen er derfor nødvendig for å vurdere personens funksjonsprofil (funksjonsevne ...
  • Den gang da, akkurat nå og litt til ... 

   Kristiansen, Frode Aass; Dæhli, Silje Ulvevadet (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Norsk musikkterapi på 1980- og 90-tallet : en banebrytende periode 

   Almås, Bente (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dagens mangfold av arenaer for musikkterapeuter i Norge er nok et resultat av at fagmiljøet har hatt en kontinuerlig diskusjon om musikkterapeutens rolle i samfunnet siden begynnelsen av 80-tallet. Virksomheten jeg har ...
  • Om tilfeldigheter og valg 

   Bakken, Sissel Johanna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
   I tilbakeblikk, som pensjonert musikkterapeut, slår det meg hvor stor betydning tilfeldighetene har hatt i livet mitt. Å ta valg. Legge planer. Være målrettet. Den frie vilje, evnen til å skjelne mellom godt og vondt. Ta ...
  • Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Sigrid Hillestad 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Konsert med spedbarn som målgruppe 

   Valberg, Tony (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Vi har fått et ganske uvanlig oppdrag; å lage en konsert for spedbarn. Komponisten Eivind Buene har ansvaret for det klingende materiale, multimediakunstneren Boya Bøckmann for det visuelle. Bjørn K. Nielssen skal skape ...
  • Musikkterapi som læring i praksisfellesskap : en fortelling om et rockeband 

   Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den herværende teksten er basert på tre års arbeid som musikkterapeut sammen med en ungdom ved en ungdomskole. Det spesielle med hendelsene, som var grunnlaget for denne teksten var at rammene for spesialundervisningen som ...
  • Musikkterapeutisk rådgivning i et statlig kompetansesenter 

   Frisk, Rita Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg vil i denne teksten fokusere på musikkterapeuten i rollen som rådgiver og redegjøre for en musikkterapeutisk rådgivningsform, som utviklet seg på bakgrunn av erfaringer som rådgiver ved Torshov kompetansesenter i ...
  • Metoder for å analysere video-opptak av musikk og bevegelse 

   Haga, Egil (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten skal jeg presentere en tilnærming til å analysere musikk og bevegelse. Tilnærmingen innebærer på den ene side utvikling av et sett med deskriptive termer, og på den andre side forslag til software som man ...
  • Musikkterapien møter Marte Meo-metoden 

   Isene, Ingun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Etter å ha jobbet som musikkterapeut i forhold til barn og unge med spesielle behov fra slutten av 80- til midten av 90- årene, skiftet også jeg rolle og funksjon fra å jobbe direkte med elever/klienter, til å være veileder ...
  • Fysmus-tradisjonen i musikkterapi 

   Eide, Ingelill Berger (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne artikkelen tar jeg for meg hva som kalles fysmus-tradisjonen i norsk musikkterapi, med andre ord det tverrfaglige samarbeidet mellom musikkterapeut og fysioterapeut. Etter å ha lagt fram hvordan tradisjonen startet, ...
  • Band, samspillgrupper : om metoder, innhold og mål 

   Erdal, Hovden; Dyblie, Liv Kerstin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Band og samspillgrupper er en viktig del av musikkterapeutens arbeid. Etter hvert er vi mange som jobber innenfor dette området. Vår erfaring med band og samspillgrupper er fra voksenopplæringen. Våren 1999 skrev vi ...
  • Samtale med Jorun Mantor 

   Kristiansen, Frode Aass (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Ellen Boysen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Struktur og styring : og noen sider ved musikkterapi med barn med autisme 

   Vikesland, Dagrun Agnes (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten har sin bakgrunn i arbeidet med min hovedoppgave i musikkterapi. Hovedoppgaven var en litteraturstudie, der jeg gjennom en kvalitativ analyse av artikler fra årene 1990-2004 tok for meg problemstillingen ”Hva ...