Now showing items 32-51 of 833

  • Band i et musikkterapeutisk perspektiv : Et bandprosjekt med ungdommer på institusjon innenfor psykisk helsevern 

   Diesen, Martine Jensen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2014, Master thesis, 2014-10-01)
   Summary This study describes a band project from a music therapy perspective, with adolescents living in a psychiatric institution. The project was lead by two music therapist students and I was one of them. The thesis ...
  • Band, samspillgrupper : om metoder, innhold og mål 

   Erdal, Hovden; Dyblie, Liv Kerstin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Band og samspillgrupper er en viktig del av musikkterapeutens arbeid. Etter hvert er vi mange som jobber innenfor dette området. Vår erfaring med band og samspillgrupper er fra voksenopplæringen. Våren 1999 skrev vi ...
  • Bandopplæring – i praksis : en studie av elevenes holdninger til og erfaringer fra bandensemble-­‐undervisningen på MDD-­‐linja 

   Skovdahl, Jonas Frøystadvåg (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2014, Master thesis, 2014-09-29)
   De siste tiårene har band som læringsarena gjort sitt inntog i norsk musikkutdanning, hvor det i økende grad har blitt lagt vekt på andre musikalske tradisjoner enn den vestlige kunstmusikken. Dette har igjen bidratt til ...
  • Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Teksten omhandler barn og unges medvirkning i barnevernet med et teoretisk utgangspunkt, innenfor rammen av at selve begrepet kan være vanskelig å avgrense. Først diskuteres ulike argumenter for medvirkning, på den ene ...
  • Barn, musik och hälsa. Om självutveckling och känslohantering 

   Wrangsjö, Björn; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Music has a value in itself. However, the value and meaning of music is not simply limited to an inherent human aesthetic means of expression or a modality of experience. Music is also well documented in therapy and can ...
  • Barn, musikk, helse 

   Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
   Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
  • Barn, musikk, helse 

   Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
   Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
  • Barns musikaliska interaktion – syskon, smak och identitet 

   Söderman, Johan; Ågren, Ylva (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - In this article, focus is directed towards the role of music in the social life of children. It explores how siblings, aged 5 to 9 years, use music as a means to developing a sense of belonging and expressing ...
  • Barns spontansang : læring, kommunikasjon eller "selvets teknologi"? 

   Knudsen, Jan Sverre (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten vil jeg konsentrere meg om noen ulike måter å forstå spontansangen på med referanser til musikkantropologi, musikkpedagogikk og musikkterapi. Hovedargumentet dreier seg om å foreslå en utvidet forståelsesramme ...
  • Becoming a researching artist: Situated perspectives on music conservatory learning and teaching 

   Brinck, Lars; Anderskov, Jacob (NMH-publikasjoner;2019:7, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Abstract - One-to-one instrumental tuition has traditionally constituted the core teaching and learning activity for classical music higher education institutions, and most jazz programmes somehow seem to have taken ...
  • Becoming musicians. Student involvement and teacher collaboration in higher music education 

   Gies, Stefan; Sætre, Jon Helge (NMH-publikasjoner;2019:7, Book; Peer reviewed, 2019)
   In recent years, student involvement has become a central topic in higher music education. Many argue that students should be the central agents in their own learning processes and that teachers and higher education ...
  • Bedre enn rus? En mixed method-syntese av syv rapporter om deltakernes erfaring og tilfredshet med musikkterapi som en del av behandlingstilbudet innen rusomsorgen 

   Trydal, Ingvill (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2022, Master thesis, 2022)
   I tidsrommet 2014 til 2021 publiserte Kompetansesenter Rus (Korus) syv evalueringsrapporter av musikkterapitilbud for personer i oppfølgings- eller behandlingstilbud i rusomsorgen. Rapportene er hentet fra fem steder i ...
  • Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie 

   Ågedal, Lise Lotte (NMH-publikasjoner;2016:6, Doctoral thesis, 2016-11)
   Her følger korte sammendrag av studiens bakgrunn, metode og resultater. Den mest vanlige utviklingsforstyrrelsen hos barn er språk- og talevansker (Law, Garret og Nye, 2004; O´Hare og Bremner, 2015), hvor en typisk vanske ...
  • Being talented – becoming a musician : a qualitative study of learning cultures in three junior conservatoires 

   Stabell, Ellen Mikalsen (NMH-publikasjoner;2018:5, Doctoral thesis, 2018)
   Abstract. - The objective of this study is to shed light on specialised music education at the pre-college level, a hitherto under-investigated aspect of music education. The years leading to higher music education are ...
  • Belcanto som praksisfellesskap. Å forske på læreprosesser i kor fra et situert læringsperspektiv 

   Balsnes, Anne Haugland (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   This article focuses on the use of theories of situated learning, and more specifically, theory of communities of practice in research on a local amateur choir practice. Jean Lave and Etienne Wenger’s ideas (Lave & Wenger ...
  • Bevegelse i det tradisjonelle grenselandskap 

   Husan, Jorunn Lovise (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2010, Master thesis, 2011-03-16)
   Klangen er et stort og viktig tema i en sangers hverdag. Det handler faktisk mye om klang, og det skal handle en del om klang de kommende skrevne sider også. For det er i våre høyst personlige resonansrom i kroppen vi som ...
  • Beyond policy: Conceptualising student-centred learning environments in higher (music) education 

   Nerland, Monika (NMH-publikasjoner;2019:7, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Abstract - While student-centred learning environments are placed high on the policy agenda for how educational practices can be developed, it is less clear what this term actually means and what implications it may have ...
  • Bidrag til fagterminologi for en relasjonell musikkestetikk 

   Valberg, Tony (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   ”Relational aesthetics has placed art in the middle of society”, stated the Norwegian newspaper Morgenbladet in 2009. In this article, I point to characteristics within art and science that have fostered the idea of ...
  • Bjørn Talén – en sanger og hans arv. En bio- / diskografi 

   Simonsen, Tore; Bjørkøy, Svein; Havrøy, Frank (NMH-publikasjoner;2022:8, Book, 2022)
   En utøvende kunstner blir fort glemt. Før fonogrammenes tid lå dette i sakens natur – den utøvende kunst var flyktig og levde kun i tilhørernes minne. Men de kommersielle grammofonplatene fra 1900-tallets start var heller ...
  • The Bonny method of guided imagery and music (BMGIM) 

   Trondalen, Gro; Overland, Solveig (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Innen musikkterapeutisk arbeid finnes det to hovedretninger. Den ene innfallsvinkelen bygger på aktiv musikkutøvelse, mens den andre retningen er knyttet til musikklytting. Innenfor en slik musikklyttende (reseptiv) ...