Now showing items 654-673 of 822

  • Safety and connection in the polyvagal theory. Implications for music therapy in mental health care 

   Flater, Bettina (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   SAMMENDRAG - Det humanistiske perspektivet i musikkterapi har en helhetlig tilnærming til helse og prioriterer subjektiv opplevelse. Innen psykisk helsevern vekker humanistiske idealer stadig mer gjenklang, og disse kan ...
  • Samarbeidslæring og mestringstro. En studie av hvordan Critical Response Process kan påvirke elevers mestringstro 

   Augestad, Jan Terje (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2022, Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven tar for seg tematikken motivasjon og samarbeidslæring for musikkelever i videregående skole. Mestringstro er valgt som motivasjonsteori, og som metode for samarbeidslæring er det Critical Response ...
  • Samarbeidsorganisasjonene i Libanonprosjektet 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom disse årene hvor Libanonprosjektet har etablert seg er det gradvis utviklet et nettverk av organisasjoner både i Libanon og Norge. Alle samarbeidspartene utgjør en viktig del av prosjektets forutsetninger og er ...
  • Samfunnsmusikkterapi : mellom kvardag og klinikk 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Uttrykket samfunnsmusikkterapi er relativt nytt i den norske musikkterapilitteraturen, medan den tilsvarande engelske termen community music therapy har vore brukt i den amerikanske litteraturen sidan 1960-talet. Etter eit ...
  • Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? 

   Helle-Valle, Anna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Selv om Norge er et godt land å bo i er det mange barn i Norge som ikke har det godt. En betydelig andel av barnebefolkningen lever utsatt: de lever med belastende erfaringer som vold og omsorgssvikt i nære relasjoner, og ...
  • Sammenfallende linjer 

   Skoglund, Lars (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven skal jeg gi en redegjørelse for flersjiktighet i musikalsk komposisjon. Jeg kommer til å gi en kort historikk med eksempler fra det 20. århundres musikkhistorie og vår egen samtid, og deretter presentere ...
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...
  • Samspill, sang og trygge bånd. En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjonen sammen med barna sine 

   Gaden, Tora Söderström (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2015, Master thesis, 2016-02-18)
   Sammendrag - - Denne masteroppgaven utforsker ni førstegangsmødres opplevelser av å delta i musikkterapigruppe på helsestasjonen sammen med spedbarna sine. Verken mødre eller spedbarn tilhørte risikogrupper. Hovedmålsetting ...
  • Samtale med Bjørg Westby 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Ellen Boysen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Jorun Mantor 

   Kristiansen, Frode Aass (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Sigrid Hillestad 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Sangen har gitt meg et nytt liv : kor, identitet og helse 

   Balsnes, Anne Haugland (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen utforskes sammenhenger mellom korsang, identitetsarbeid og helse. I forbindelse med mitt musikkpedagogiske PhD-arbeid gjennomførte jeg en casestudie av amatørkoret Belcanto (Balsnes 2009). Resultatene ...
  • Sangene som samlet oss 

   Varkøy, Øivind (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Det hender at sanger samler og manifesterer felles forståelser av verden hos en gruppe mennesker. Det hender at sanger trøster. Og det hender at sanger virker dannende. I det følgende vil jeg drøfte sangene Til ungdommen ...
  • Sangfaget i folkeskolen i 1930-årene: Mislikt og stagnert 

   Jørgensen, Harald (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Denne artikkelen skal gå inn i sangfagets historie i 1930-årene for å se på fagets anseelse blant elevene, og på noen tapte muligheter for utvikling i disse årene. I årene fram til 1930 hadde faget fått en fast plass i ...
  • Sangpedagogens psykologiske kompetanse. Sangpedagogers og -studenters oppfattede behov for psykologisk kompetanse hos sangpedagoger 

   Due, Vera Margareta With (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2018, Master thesis, 2018)
   Denne masteravhandlingen tar for seg oppfatninger blant sangpedagoger og -studenter om behovet for psykologisk kompetanse hos de førstnevnte. Utgangspunktet for studien var en opplevelse av at denne tematikken er lite ...
  • Sangpedagogers holdninger til å undervise i ulike sjangre. En diskursanalyse 

   Ådnøy, Elisabet Voll (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2021, Master thesis, 2021)
   Oppsummering - Denne oppgaven handler om sangundervisning i ulike musikksjangre. De siste tiårene har det skjedd en endring i hvilke sjangre som brukes i musikkundervisning generelt, og sangundervisning spesielt. ...
  • Sangskriving i rusomsorgen 

   Rødland, Tom Georg (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2013, Master thesis, 2013-08-29)
   The topic of this paper is songwriting as a method in music therapy. I have studied a songwriting project in a care-center for drug abusers. Songwriting in music therapy is described in large studies, as well as in ...
  • Sangstund - en arena for gjensidig kontakt og nærhet. En kvalitativ casestudie 

   Marthinsen, Miriam Rese (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2013, Master thesis, 2013-08-29)
   This study deals with different factors of a relation that are important to create a mutual contact and closeness during a song session. This is done through a qualitative, single case study with one informant. My thesis ...